06.01.2012

Veřejné dražby jako vhodný nástroj prodeje obecního majetku

Veřejné dražby jsou vhodným nástrojem pro obce, které prodávají svůj majetek. Oproti "klasickým" nástrojům prodeje jako jsou různé modifikace soutěží o nejlepší podání (např. veřejná obchodní soutěž podle obchodního zákona či různé obálkové metody) vykazují veřejné dražby celou řadu výhod.

Veřejné dražby jsou vhodným nástrojem pro obce, které prodávají svůj majetek. Oproti "klasickým" nástrojům prodeje jako jsou různé modifikace soutěží o nejlepší podání (např. veřejná obchodní soutěž podle obchodního zákona či různé obálkové metody) vykazují veřejné dražby celou řadu výhod.

K největším výhodám veřejných dražeb patří, že po tzv. příklepu (nabytí majetku) existuje jen krátká lhůta tří měsíců, po kterou je možno dražbu napadnout. Při využití veřejné dražby tak odpadnou možné vleklé soudní spory, které mohou nastat při využití jiných metod prodeje, a celá metoda je především transparentní.

Svaz vždy usiloval o to, aby si zastupitelstvo dané obce zvolilo pro daný prodej nástroj, který považuje za nejvhodnější. Z této základní představy neustupujeme ani nyní, neztotožnujeme se s myšlenkou, aby obce směly prodávat svůj majetek jen ve veřejných dražbách, to by byl přílišný zásah do samosprávy obcí. Na druhé straně poukazujeme na nesporné výhody tohoto institutu. Ministerstvo pro místní rozvoj dohlíží nad dodržováním zákonnosti v oblasti veřejných dražeb. V rámci této působnosti byla vytvořena příručka o veřejných dražbách, vhodnou formou popisuje výhody veřejných dražeb oproti jiným způsobům prodeje majetku. Tuto příručku můžete stáhnout zde.