27.05.2020

Uplatnění slevy na správních poplatcích - co říká zákon

Dne 14. května 2020 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „MV ČR“) své stanovisko k uplatnění slevy na správních poplatcích podle § 9 zákona z hlediska eGovernmentu.

Dle § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), jenž upravuje slevu na poplatku, správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Povinnost poskytnout slevu na poplatku ve smyslu snížení správního poplatku ukládá zákon o správních poplatcích dle § 9 tedy dle výše uvedeného v případě, že „žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu je podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby“.

Tím je zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a  o změně některých zákonů (dále jen „zákon o právu na digitální služby“). Dle § 4 odst. 3 citovaného zákona orgány veřejné moci zveřejňují prostřednictvím MV ČR elektronické formuláře, které po prokázání totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace zajistí automatizované doplnění údajů nezbytných pro poskytnutí digitální služby vedených v základním registru nebo agendovém informačním systému, které jsou orgánu veřejné moci zpřístupněné pro výkon agendy, nebo využívaných orgánem veřejné moci na základě souhlasu uživatele služby. Formát, strukturu a obsah formuláře stanoví orgán veřejné moci zveřejněním. Nezveřejní-li orgán veřejné moci elektronický formulář, má uživatel služby právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoli výstupním datovém formátu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.

Zákon o právu na digitální službu tak dle § 4 odst. 3 stanovuje povinnost orgánům veřejné moci zveřejňovat elektronické formuláře umožňující automatické předvyplňování údajů, kterými orgány veřejné moci již disponují. Jedná se o tzv. interaktivní formuláře, které po prokázání totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace zajistí automatizované doplnění údajů nezbytných pro poskytnutí digitální služby. Samotné zveřejňování interaktivních formulářů se má dle citovaného ustanovení provádět prostřednictvím MV ČR. Při absenci ustanovení o odložené účinnosti § 4 odst. 3 zákona o právu na digitální služby je povinnost zveřejňovat interaktivní formuláře prostřednictvím MV ČR stanovena od 01.02.2020.

Povinnost zveřejňovat interaktivní formuláře prostřednictvím MV ČR nespojuje zákon o právu na digitální služby s konkrétním informačním systémem MV ČR, avšak nelze opominout další zákonnou povinnost, a to povinnost ohlašovatelů agend vytvořené formuláře v elektronické podobě předat v rámci procesu ohlášení agendy MV ČR ke zveřejnění na portálu veřejné správy [vizte § 54 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 6 zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o základních registrech“].

Zákon nevylučuje jiný způsob uveřejnění interaktivních formulářů, vždy je však zveřejnění nutno provést prostřednictvím MV ČR.

Dle názoru MV ČR nelze učinit závěr v tom ohledu, že by orgány veřejné moci měly povinně elektronické formuláře vytvářet (§ 4 odst. 3 zákona o právu na digitální služby stanovuje toliko povinnost orgánů veřejné moci zveřejnit interaktivní formuláře), pokud jsou však interaktivní formuláře orgány veřejné moci vytvořeny, je nutné splnit povinnost a zveřejnit je prostřednictvím MV ČR, ideálně způsobem podle zákona o základních registrech (tzv. ústředním správním úřadem v rámci procesu ohlášení agendy) nebo i jiným způsobem, vždy však prostřednictvím MV ČR.

Je tedy dle citovaného stanoviska MV ČR možné shrnout, že, aby bylo podání nebo jiný úkon učiněný vůči orgánu veřejné moci předmětem slevy na poplatku ve smyslu § 9 zákona o správních poplatcích, musely by být učiněné na formuláři v elektronické podobě, který umožňuje automatické předvyplňování údajů (tzv. interaktivním formuláři) a který byl zveřejněn prostřednictvím MV ČR.