08.11.2012

Svaz zachraňuje "ústavu obcí"

Zástupci Svazu projednávali na Ministerstvu vnitra své připomínky k návrhu novely zákona o obcích. Jednání ministerstvo vyvolalo na základě požadavku Svazu na opakované projednání zásadních změn, kterých návrh novely doznal v průběhu legislativního procesu a které byly pro obce jen stěží přijatelné. Bylo tak nezbytné upravit znění několika paragrafů nového zákona.

Zástupci Svazu projednávali na Ministerstvu vnitra své připomínky k návrhu novely zákona o obcích. Jednání MV vyvolalo na základě požadavku Svazu na opakované projednání zásadních změn, kterých návrh novely doznal v průběhu legislativního procesu. Svaz totiž požádal dopisem předsedy Svazu premiéra, aby přerušil projednávání novely na vládě a poskytl prostor zapracovat do návrhu nejdůležitějšího právního předpisu samospráv zásadní připomínky zástupců obcí a měst. Po jednání Legislativní rady vlády doznal návrh mnoho změn, z nichž některé byly pro obce jen stěží přijatelné

Během jednání pracovní skupiny k novele zákonů o územních samosprávných celcích dne 7. listopadu 2012 na Ministerstvu vnitra došlo ke shodě na nutnosti upravit znění několika paragrafů nového zákona dle připomínek Svazu.

V otázce povinného zpeněžování majetku veřejnou dražbou a veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dosáhl Svaz úpravy, která zabrání nejasnému výkladu a postupu a odpovídá kompetenci zastupitelstva nakládat se svým majetkem. V případech (uvedených v důvodové zprávě), kdy má obec úmysl konkrétní využití zpeněžované nemovitosti (např. převedení majetku konkrétní osobě), bude možnost postupovat odlišně než dražbou nebo soutěží. Rozhodnutí zastupitelstva zpeněžit nemovitou věc jiným způsobem než dražbou nebo soutěží o nejvhodnější nabídku bude muset být uvedeno v usnesení zastupitelstva. V důvodové zprávě budou vysvětleny i možnosti dražby, opakované z důvodu neúspěchu, při nichž bude obec moci stanovit podání nižší než je obvyklá cena.

V souladu s principem většinové demokracie, kdy ve věci obce rozhodují orgány obce, nikoli členové těchto orgánů, požadoval Svaz příslušnou úpravu ustanovení o podání žaloby člena zastupitelstva obce na náhradu škody. Nově bude podání žaloby podmíněno souhlasem jedné třetiny členů zastupitelstva obce a současně bude doplněna možnost rozhodnutí zastupitelstva o prominutí pohledávky. O neuplatnění náhrady škody bude rozhodovat pouze zastupitelstvo obce, která bude mít vyhrazeno také rozhodování o prominutí pohledávky.

Velmi diskutovanou částí byla ustanovení týkající se zveřejňování záměru dispozice s nemovitým majetkem, kde nebude uváděna doba pro podávání nabídek ke zveřejněnému záměru. V důvodové zprávě bude výslovně uvedeno, že každý má právo podávat nabídky a vyjadřovat se ke zveřejněnému záměru minimálně po dobu 30 dní, po kterou musí být záměr zveřejněn na úřední desce, a dále, že mezi podmínky pro dispozici s majetkem náleží rovněž možnost stanovit úmysl prodat nemovitost konkrétní osobě na konkrétní účel.

Z okruhu povinně zveřejňovaných smluv podle § 40 budou vyloučeny dotace a návratné finanční výpomoci, jejichž zveřejňování řeší Ministerstvo financí v novele zákona č. 250/2000 Sb.

Na základě dalších připomínek Svazu budou změněna další ustanovení novely. Schvalování rozpočtového výhledu se stane vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce. Rozhodování o přijetí dotace a návratné finanční výpomoci vyšší než 50 000 Kč bude svěřeno do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce jen v obcích, v nichž není volena rada obce. Do pravomoci rady obce se oproti původnímu návrhu zase vrátí rozhodování o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce, pokud nebude vyhrazeno zastupitelstvu obce, s tím, že rada bude moci toto rozhodování svěřit zcela nebo zčásti příspěvkové organizaci obce.

V jednání ještě zůstává možná úprava pravidel pro pořizování a zveřejňování zvukového nebo obrazového záznamu z jednání zastupitelstva, která byla z návrhu v průběhu legislativního procesu vyňata, ale obce by ji v souvislosti s ochranou osobních údajů velmi přivítaly.

V případě několika dalších ustanovení přislíbili zástupci ministerstva zapracovat jejich výklad do příslušné důvodové zprávy, aby byl jednoznačně vyjádřen záměr předkladatele.

Kompromisní znění návrhu zákona, které bylo během jednání odsouhlaseno všemi účastníky, bude do konce měsíce připraveno k předložení vládě.

Petra Kubařová, Ludmila Němcová