10.10.2013

Svaz uzavřel partnerství s Asociací soukromého zemědělství ČR

Snižování přebujelé a obtěžující byrokracie, zakládání a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru, diverzifikace v rámci zemědělské činnosti a podnikání na venkově či prohlubování společenského života na venkově – tyto a mnohé další společné a dlouhodobě prosazované zájmy vyústily dne 8. října 2013 v podepsání smlouvy o partnerství mezi Asociací soukromého zemědělství ČR a Svazem ve Vysoké Libyni u Kralovic na Plzeňsku.

Snižování přebujelé a obtěžující byrokracie, zakládání a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru, diverzifikace v rámci zemědělské činnosti a podnikání na venkově či prohlubování společenského života na venkově – tyto a mnohé další společné a dlouhodobě prosazované zájmy vyústily dne 8. října 2013 v podepsání smlouvy o partnerství mezi Asociací soukromého zemědělství ČR a Svazem měst a obcí ČR ve Vysoké Libyni u Kralovic na Plzeňsku.

Organizace se vzájemně dohodly na prosazování společných cílů a aktivním vyhledávání konkrétních možností spolupráce ve výše uvedených oblastech, ale i např. podpoře pozemkových úprav jakožto nástroji k jasným vlastnickým vztahům a spolutvorbě české krajiny; vytváření prostoru pro zvýšení konkurenceschopnosti českého soukromého zemědělství pomocí zpracovávání zemědělské produkce v prostoru venkova; společné propagaci venkova všemi dostupnými kanály komunikace (například formou Farmářských slavností apod.); prosazování zájmů českého venkova a českého soukromého zemědělství v evropských institucích; prosazování opatření předcházejících erozi půdy a povodním s cílem zlepšení hospodaření s vodou v krajině a podpoře rodinným farmám jako tradičního životaschopného modelu šetrného a udržitelného hospodaření na venkově.