07.05.2019

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se zvýšením hranice pro trestný čin

Poslanecký návrh, který navrhuje zvýšení škody nikoliv nepatrné z částky 5 000 Kč na částku 10 000 Kč, se podstatným způsobem týká působnosti obcí a měst. Svaz měst a obcí ČR proto považuje za vhodné vyjádřit již v této fázi nesouhlasné stanovisko.

Poslanecký návrh, který navrhuje zvýšení škody nikoliv nepatrné z částky 5 000 Kč na částku 10 000 Kč, se podstatným způsobem týká působnosti obcí a měst. Svaz měst a obcí ČR proto považuje za vhodné vyjádřit již v této fázi nesouhlasné stanovisko. Bez podrobné analýzy, ze které by bylo zřejmé, o jaký počet trestních (protiprávních) činů se jedná a jaké náklady tato změna přinese, nelze přijmout navrženou změnu. Společnosti je dáván signál, že krádež do 10 000 Kč je jen přestupkem a nebezpečnost takového činu pro společnost je zanedbatelná. Rovněž je třeba si uvědomit, že pět tisíc korun může být z pohledu mnoha lidí nezanedbatelná částka. To, že by pachatel protiprávního činu ve výši odpovídající této částce nebyl trestně odpovědný, může být z pohledu společnosti nepřijatelné. Půjde tak svým způsobem o toleranci protiprávního jednání. Postih před přestupkovou komisí zřejmě nebude tím, co by takové pachatele odradilo od páchání protiprávní (trestné) činnosti. Je nutné si položit otázku, zda toto opravdu společnost chce. Nelze opomenout ani skutečnost, že obce volají po větší vymahatelnosti práva i za stávajících limitů škody. Pokuty obvykle nejsou řešením, neboť jsou v mnoha případech nevymahatelné. Všechny tyto otázky je nutné řešit v rámci diskuse o možné změně limitů pro trestný čin.

Ivona Mottlová, Kancelář SMOČR