24.10.2018

Stanovisko Svazu měst a obcí ČR k poslanecké novele obecního zřízení

Vláda na svém jednání dne 24. října 2018 zaujala neutrální stanovisko k materiálu: Návrh poslanců Ivana Bartoše, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Svaz měst a obcí ČR s návrhem zásadně nesouhlasí. 

 

 

Vláda na svém jednání dne 24. října 2018 zaujala neutrální stanovisko k materiálu: Návrh poslanců Ivana Bartoše, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 291). Upozornila pouze na některé skutečnosti,  které doporučuje při dalším projednávání zohlednit.

Svaz měst a obcí ČR s ohledem na níže uvedené důvody i s přihlédnutím k faktu, že navrhovatelé novelu předložili bez komunikace se Svazem měst a obcí ČR, s předloženým návrhem zásadně nesouhlasí. Své stanovisko včetně odůvodnění zaslal Svaz měst a obcí ČR předsedovi vlády  Andreji Babišovi  i ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi.   

Cílem navrhované novely je dle předkladatelů dosažení maximální transparentnosti jednání a úkonů orgánů obcí, měst, krajů a hl. m. Prahy, která posílí možnosti veřejné kontroly a přímé odpovědnosti volených funkcionářů územní samosprávy. Předkladatelé uvádí, že opatření jsou volena tak, aby současně umožňovala efektivní a hospodárné fungování územních samospráv.

Navržená úprava přináší zejména tyto změny: 

  1. povinné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstev na elektronické úřední desce − součástí zápisů bude jmenovité hlasování členů zastupitelstev, tedy uvedení toho, kdo a jak hlasoval o konkrétním usnesení
  2. tajné hlasování je možné pouze v případě volby, jmenování nebo odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu člena zastupitelstva obce podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí
  3. ke zveřejněným zápisům bude připojován dodatek o tom, kdo uplatnil námitky a jak o nich bylo rozhodnuto
  4. v zápise z rady se uvede, jak jednotliví členové rady obce hlasovali
  5. tajné hlasování je možné pouze v případě volby, jmenování nebo odvolání
  6. k zápisu se připojí doprovodná informace o tom, zda byly proti zápisu uplatněny námitky, kdo je uplatnil, co bylo jejich obsahem a jak s nimi bylo naloženo
  7. stanovení povinnosti ponechat zápisy na elektronické úřední desce po dobu 10 let 

Zákonnou úpravu považujeme za nadbytečnou, neboť všechny obce mohou, a řada z nich tak již činí, zveřejňovat informace o tom, jak zastupitel či radní o návrhu usnesení hlasoval. Rozhodnutí, zda bude zveřejňováno, je příslušnými předpisy ponecháno na rozhodnutí příslušného orgánu a zejména v případě zastupitelstva v jeho jednacím řádu, který je veřejně projednáván. 

Navrhovaná změna zavádí pro obce a města novou zákonnou povinnost, která znamená zvýšení finančních výdajů na pořízení záznamových zařízení a následně pak také znamená nárůst vytížení úřadů ve vztahu k sběru, zveřejnění a údržbě zveřejněných informací. Případné rozšíření zákonných povinností měst a obcí musí vždy provázet potřebné zvýšení rozpočtových prostředků. Pokud stát bude po samosprávách požadovat, aby plnily další úkoly či na některé oblasti daly více peněz, musí městům a obcím zajistit financování. Jinak bude nadále docházet k nepříjemným situacím, kdy územně správním celkům chybí finance jinde, zejména na investice. K tomu, aby mohly být k dispozici údaje o tom, jak jednotliví členové zastupitelstva hlasují, je zapotřebí, aby si každá obec či město pořídily záznamová zařízení, když bez tohoto zařízení se délka zasedání neúměrně protáhne.

 Ivona Mottlová, Kancelář SMO ČR