01.10.2014

Správné předání úřadu je základem úspěchu

Blíží se komunální volby, které se budou konat v pátek 10. a sobotu 11. října 2014. A co dále? Kandidáti, kteří uspějí, přebírají za chod obce odpovědnost, a měli by pamatovat třeba na předávací protokol. (Foto: stockimages / FreeDigitalPhotos.net)

Blíží se komunální volby, které se budou konat v pátek 10. a sobotu 11. října 2014.  A co dále? Kandidáti, kteří uspějí, přebírají za chod obce odpovědnost, a jelikož se činnost na obcích nijak nezastavuje, musí skočit rovnýma nohama do děje.

Ode dne voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva vede obec dosavadní starosta, tedy ten, který jím byl do dne voleb. Ustavující zasedání zastupitelstva musí proběhnout do 30, max. však 50 dnů ode dne voleb. V případě, že je v obci volena rada (při počtu 15 a více členů zastupitelstva obce), pak stávající rada vykonává své funkce do zvolení rady nové. Přelomovým okamžikem po volbách se tak stává ustavující zasedání zastupitelstva obce, na němž se rozhodne o tom, kdo bude starostou, místostarostou a kdo zasedne v nové radě. V případě, že jsou zvoleni stávající funkcionáři, nemělo by být uvedení do výkonu funkce nijak problematické, jelikož tito mají znalost dosavadních poměrů na obci i v dalších orgánech obce a organizacích.

Jsou-li zvoleni noví kandidáti, měl by jim být ze strany dosavadních veřejných funkcionářů vstup do výkonu funkce co nejvíce usnadněn. Jde přece o zájem obce a jejích občanů. Starosta je odpovědný za chod obce navenek vůči zastupitelstvu i občanům, rovněž odpovídá i za chod obecního úřadu. Obdobně mají odpovědnost na základě rozhodnutí zastupitelstva ve vymezených oblastech jednotliví místostarostové a rovněž členové rady. Při vymezování působností jednotlivých funkcionářů je třeba dbát na to, aby nedocházelo k překryvu při výkonu kompetencí. V této oblasti je možné se inspirovat u jiných obcí či měst, jak mají rozděleny kompetence mezi jednotlivými radními, možné je se poradit také s ministerstvem vnitra, které vykonává dozor a kontrolu nad samostatnou působností obcí. Přenesená působnost je kontrolována a dozorována ze strany krajského úřadu, i zde je vůči obcím vykonávána metodická pomoc.

Obec může být z pohledu veřejné správy v České republice v mnoha postaveních. V podstatě vykonává nejširší spektrum činností. Nachází se v postavení orgánu veřejné správy, rozhoduje o právech a povinnostech občanů, stejně tak ale může být v postavení soukromého subjektu a uzavírat smlouvy. Vše je ovšem limitováno ústavním a zákonným rámcem. Bez jeho znalosti není možné zastávat veřejné funkce odpovědně. Jenže samotná znalost práva také není všechno.

Co je důležité vědět

Chce-li nově nastupující starosta, místostarosta, radní či jiný veřejný funkcionář pracovat pro svou obec odpovědně s dobrými výsledky, musí v prvé řadě porozumět systému organizace a fungování veřejné správy a postavení obce v něm. Za tímto účelem by stávající vedení obce mohlo osvětlit svým nástupcům či novým kolegům, jak tento systém funguje, co je samostatná a přenesená působnost a co vše v jejich rámci může a musí obce konat. V každých komunálních volbách je totiž voleno kolem 1/3 nových členů zastupitelstev.

Spousta činností na obci je do jisté míry „interního charakteru“, dokud z nich nejsou výstupy prezentované veřejnosti, popř. takové, které by mohly být předmětem sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Z těchto důvodů by mělo dosavadní vedení vést kromě standardních (a zákonem předvídaných) evidencí (např. majetková, účetní, spisová služba, archív, evidence právních předpisů obce, evidence smluv a z nich vyplývajících závazků a pohledávek) i jakýsi přehled o různých činnostech a krocích, které obec v minulosti učinila, resp. musí ještě učinit, např. v návaznosti na probíhající správní řízení, přípravu některých záměrů (např. územní plán, žádost o dotaci).

Je zřejmé, že vstup do funkce starosty, místostarosty, radního či člena zastupitelstva obce je pro „nováčky“ poměrně náročný, musí se seznámit s procesními pravidly fungujícími uvnitř obce (např. jednací řád zastupitelstva obce, výborů, komisí, zákon o obcích) i navenek (např. správní řád, složkové právní předpisy z různých oblastí – životní prostředí, stavební právo, bezpečnost, doprava, kultura, školství, nakládání s majetkem). Především by ale nové vedení radnice mělo být seznámeno s hospodařením obce a s plněním již stávajícího rozpočtu. V návaznosti na to je nutné zahájit přípravu nového rozpočtu, jinak by některé plány obce mohly být ohroženy.

Důležité je rovněž udržovat kontakty a vztahy, které navázalo dosavadní vedení obce. Obec je odpovědná vůči mnoha institucím jak na svém území, tak i mimo něj. Komunikuje s veřejnými a státními orgány (finanční úřad, katastr nemovitostí, hasičský záchranný sbor, zdravotnická zařízení v okolí, školy, obce a obecní úřady v okolí, kraj a krajský úřad, ministerstvo vnitra, obecní i státní policie), dále s různými sdruženími a spolky (sportovci, hasiči, rybáři, myslivci aj.), bankovními domy, smluvními partnery, dodavateli služeb atd. Stávající vedení by proto mělo novému předat všechnu potřebnou dokumentaci a některé zásadní náležitosti pro komunikaci, např. podpisové vzory, razítka obce a obecního úřadu, čísla účtů, hesla, klíče.

Jak již bylo řečeno, činnost obce je velmi široká. V samostatné působnosti je prakticky na jejím uvážení (a samozřejmě i finančních a kapacitních možnostech), jaké aktivity rozvíjí. I když dnes již existuje řada publikací, vpravit se do celé problematiky není snadné. Každý nováček proto jistě ocení zejména předání zkušeností svých předchůdců. Dobrým pomocníkem každého zastupitele by měla být také opakovaně vydávaná příručka člena zastupitele, kterou Svaz už nyní připravuje a vyjde po komunálních volbách. Vedle čerpání poznatků z knih i od svých kolegů je vhodné účastnit se také některých seminářů a konferencí. Je třeba mít stále na paměti, že každý zastupitel, ať už ten „dosluhující“ či nově nastupující, byl zvolen občany. A vůči občanům - voličům je nutno být zodpovědný. Předání dostatečného penza informací umožní novým zastupitelům pokračovat v dobrém chodu a fungování úřadu, který občanům slouží.

Pozn.: V případě zájmu si zde můžete stáhnout návrh předávacího protokolu. Jde o jakýsi úzus, který zákon o obcích výslovně neobsahuje, přesto je ale běžně praktikován. Rozsah i úprava je ponechána na potřebách dané obce, dle velikosti a záběru činností, které vykonávala.