28.11.2011

Projekt Partner České pošty pokračuje, tentokrát s finančními službami

Česká pošta připravuje změnu obsluhy území u dalších obcí. Vychází především ze zkušeností z pilotního projektu Partner, a proto vedení slibuje lepší komunikaci se starosty. Z jednání Komory obcí však vyplývá, že stále ještě zůstává co zlepšovat.

Chybějící finanční služby a nedostatečná nebo přímo špatná příprava, zejména vysvětlení přínosů a omezení nového způsobu, představovaly hlavní záporné body pilotní fáze projektu Partner České pošty. Na konci listopadu došlo ke schválení změny obsluhy území pro dalších šest desítek obcí. Na jednání Komory obcí byl seznam předložen, avšak jeho širší zveřejnění bude následovat až po úvodní komunikaci mezi Českou poštou a dotčenými obcemi, tedy v průběhu prosince.

Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty, s.p., uvedl, že i nadále představuje obec první kontaktní místo. Současně však byla zahájena užší spolupráce se Svazem obchodu, resp. českými prodejními řetězci. Spotřební družstva COOP již několikrát vyjádřila zájem zajišťovat výdej listovních a balíkových zásilek či se přímo stát Partnerem s plnohodnotným provozem. V současné době probíhá pilotní projekt v okrese Ústí nad Orlicí na prodejně KONZUM. Na základě jeho výsledků by měl vzniknout jednotný manuál zajišťující shodnou kvalitu poštovních služeb v území obsluhovaného z obchodu. Partneři na rozdíl od Výdejních míst nabízejí také platební styk a služby Poštovní spořitelny.

Komora obcí i nadále trvá na požadavku, aby ke změně nedocházelo dříve než 6 měsíců od úvodního kontaktu. Ukázalo se rovněž, že regionální pracoviště podceňují důležitost předání informace představitelům obce v případě, že se pouze mění rozsah služeb. Osobní zkušenost uvedla paní starostka Hylmarová z Malých Svatoňovic, kde došlo ke změně druhu obsluhy při zachování pobočky. Paní starostka se tuto informaci dozvěděla až zprostředkovaně od občanů. Domnívá se, že avízo o připravovaných změnách mohlo zamezit několika nedorozuměním. Ačkoliv se jedná spíše o interní záležitost České pošty, přislíbil generální ředitel rozšíření okruhu informací poskytovaných dotčeným obcím např. v případě zřízení nového depa.

Dle vyjádření Rastislava Horáčka, který se projektu Partner věnuje, se náplň vzorových smluv nemění. Předseda Komory obcí Josef Bezdíček přesto požádal o jejich postoupení také proto, že v pilotním projektu se jednalo téměř výhradně o výdejní místa, zatímco nyní převažují typy Partner I a Partner II. Ze smlouvy lze pak lépe zjistit rozdíl mezi jednotlivými typy, finanční a další náročnost, což umožní obcím přípravu na jednání s pracovníky České pošty. Právě možnost srovnání obou typů by uvítala paní starostka Berdychová z obce Holovousy.

Dále se diskutovala personální strategie České pošty, včetně vázání platů doručovatelek na bonusy. Ze strany pošty došlo opět ke zdůraznění trvalého poklesu přepravy listovních zásilek, který se následně projevuje změněnou potřebou počtu zaměstnanců. Personální a mzdovou politiku však generální ředitel považuje za skutečně vnitřní záležitost podniku.

Stále ještě není dořešena transformace České pošty na jinou právní formu, což má vliv na jednání o úplatném či bezúplatném převodu zbytných nemovitostí na obce.

Pilotní projekt nepotvrdil obavy ze zhoršení poštovních služeb v území, spíše naopak. Pokud přesto mají členské obce konkrétní výhrady či negativních zkušenosti, mohou je adresovat na horacek.rastislav.2@cpost.cz. Svaz měst a obcí zvažuje zopakování hodnotících schůzek, tentokrát zaměřených spíše na kontakt s občany obcí. Komora obcí uvítá dobrovolníky, kteří by na přelomu jara a léta, příp. po skončení prázdnin, byli ochotni navštívit několik obcí ve svém okrese, kde došlo ke změně zajišťování poštovních služeb, a zjistit jejich názory.