31.03.2014

Přispějte k dokončení církevních restitucí

Na Svaz se obrátily Lesy ČR s prosbou o spolupráci k církevním restitucím. Můžeme být na Lesy ČR rozzlobení, protože obcím odmítaly v loňském roce vydat lesní pozemky s odůvodněním, že je mezitím vydržely, ale toto je trochu jiný případ a obce by mohly přijít zase zkrátka. (Foto: Dan / FreeDigitalPhotos.net)

 

Na Svaz se obrátily Lesy ČR s prosbou o spolupráci k církevním restitucím. Můžeme být na Lesy ČR rozzlobení, protože obcím odmítaly v loňském roce vydat lesní pozemky s odůvodněním, že je mezitím vydržely, ale toto je trochu jiný případ a obce by mohly přijít zase zkrátka. Lesy ČR jako povinná osoba totiž musí každou výzvu posuzovat i z hlediska uplatnění § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 428/2012Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, tedy případ, kdy se oprávněným osobám nevydávají části pozemku nebo stavby, která je potřebná pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

A tady nastává problém

Lesy ČR jsou toho názoru, že k posouzení, zda pozemek nebo stavbu nelze vydat podle § 8 odst. 1 písm. f), není možné použít územně plánovací dokumentaci zveřejněnou například na webových stránkách, protože pořizovatel územního plánu negarantuje aktuálnost zveřejněných údajů. Většina územních plánů je také zpracována z převážné části pouze v grafické podobě, která nezachycuje jednotlivé pozemky dle údajů katastru. Z těchto důvodů by informace o existenci překážek pro vydání v konkrétních lokalitách měly podat jednotlivé místně příslušné stavební úřady a orgány územního plánovaní obcí. Z uvedených důvodů jsou Lesy ČR přesvědčeny, že za dané situace nejsou dostatečně schopny garantovat řádné posouzení podmínky dle § 8 odst. 1 písm. f) takovým způsobem, aby nedošlo k narušení práv měst a obcí, či práv oprávněných osob. Proto se obrací na Svaz a přivítali by vstřícný přístup místně příslušných stavebních úřadů a orgánů územního plánování.

Pokud by tak uvedené orgány neučinily, nemohly by Lesy ČR uzavírat dohody o vydání majetku a vše by se přeneslo na Krajský pozemkový úřad, kdy by v řízení o vydání věci požadoval od stavebních úřadů vydání závazného stanoviska, což by mohlo vést k prodloužení restitučního procesu a v případě neexistence povinného vyjádření dojít i k neoprávněnému vydání nemovitostí v rozporu se zákonem.

Dávejte proto nejen Lesům ČR, ale i ostatním povinným osobám zpětnou vazbu, které pozemky a stavby jsou určeny pro veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury a které byly majetkem církví, ušetříte si mnohé průtahy.