11.10.2012

Přímá volba - aby se vlk nažral a koza zůstala celá

V paragrafovém znění zpracovaného návrhu přímé volby starostů se již nyní objevují nedostatky. Další zasedání pracovní skupiny na Ministerstvu vnitra ČR potvrdilo obavy Svazu, že celé jednání kolem přímé volby vyznívá tak, že jde o odškrtnutí závazku z politického programu a prohlášení vlády a nikoli o konstruktivní debatu o všech aspektech volebního systému a vyjasnění i dalších možností.

Další zasedání pracovní skupiny k přímé volbě starostů proběhlo na Ministerstvu vnitra ČR (MV) dne 10. září 2012. Materiál se musí vládě předložit do 30. června 2013 a zřejmě od ledna 2013 poběží meziresortní připomínkové řízení. Přestože je návrh nyní zpracován v paragrafovém znění, objevují se již různé nedostatky. Odvolání starosty v rámci lidového referenda podle zákona o referendu se ukazuje jako nemožné, protože v referendu se rozhoduje o oblasti samostatné působnosti, ale volby jsou výkonem státní správy. Problémy činí i nastavení volebního kvora k odvolacímu kvoru. Stejně tak systém volby není zcela dořešen, protože MV by z logiky věci (potvrzená většinová podpora) preferovalo dvoukolový systém, nicméně z úsporných důvodů se navrhuje jednokolový. SMS ČR také požaduje možnost "veta" přímo voleného starosty proti usnesení zastupitelstva, což s sebou přináší problém disparity orgánů obce - zastupitelstvo by rovněž mělo mít právo "veta" proti rozhodnutí přímo voleného starosty, což ale fakticky skoro není možné. MV se rozhodlo právo "veta" zatím do návrhu nezavádět a ponechat jeho úpravu na politické diskusi ve Sněmovně. Zůstává proto s podivem, že horlivý zastánce přímé volby pan  poslanec Polčák se pracovní skupiny, které je členem, vůbec nezúčastnil.

Velká diskuse se vedla o změně volebních zákonů. JUDr. Vedral upozornil, že postup je velmi nestandardní. Nyní se novelizuje zákon o volbách do zastupitelstev obcí, přitom má být do konce roku předložen volební kodex, který by měl nabýt  účinnost od 1. 7. 2013. Na vládu tedy bude předložen návrh s přímou volbou, ale již neúčinného zákona! Navíc návrh spočívá v novelizaci stávajících paragrafů, což vytváří nepřehlednost a zmatek, včetně různě se křížících odkazů a zbytečných podrobností. Navrhuje se přímou volbu  starostů pojmout jako samostatnou hlavu zákona a tu pak případně vytrhnout a vložit do volebního kodexu.

Posledním bodem jednání byla změna volebního systému do zastupitelstev obcí obecně. Zástupce Svazu uvedl, že změnu stávajícího stavu požaduje Svaz již od roku 2003 a že v poměru ke změně volebního systému považuje Svaz přímou volbu starostů za zbytečnou. Volební systém s většinovými prvky splní to, co občané - voliči chtějí, do zastupitelstva se dostanou ti, kteří dostanou nejvíce hlasů. MV navrhlo, aby v rámci připomínkování nového volebního kodexu, byly vzneseny ze stran SMO ČR a SMS ČR zásadní připomínky a návrhy na změnu přepočítávacích koeficientů.

Zatím je hranice počtu obyvatel pro přímou volbu nadále jen a jen politickým rozhodnutím. Přestože zazněly a stále zaznívají hlasy, že by přímá volba měla být na všech úrovních, doporučuje se hranice 1500 obyvatel, což se týká 5300 obcí. Proč asi? Celé jednání kolem přímé volby vůbec vyznívá tak, že jde o odškrtnutí závazku z politického programu a prohlášení vlády a vůbec nejde o konstruktivní debatu o všech aspektech volebního systému a vyjasnění i dalších možností.

Svaz se bude intenzivně této problematice věnovat a nadále prosazovat usnesení Sněmu.

Mgr. Ludmila Němcová