25.11.2011

Přehled navrhovaných změn zákona o obcích – připomínkujte s námi!

V posledních dnech byla do oficiálního připomínkového řízení předložena novela zákona o obcích, která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Jde o poměrně zásadní novelizaci, která přináší obcím řadu nových povinností. Základní principy navrhované novely naleznete níže v tomto článku.

V posledních dnech byla do oficiálního připomínkového řízení předložena novela zákona o obcích, která má za cíl zavést přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a transparentnější pravidla pro hlasování. Jde o poměrně zásadní novelizaci, která přináší obcím řadu nových povinností. Základní principy navrhované novely naleznete níže v tomto článku.

Jako členové Svazu se můžete k tomuto materiálu vyjádřit a uplatnit svoje připomínky k němu. Zástupci Svazu ocení všechny Vaše praktické zkušenosti a argumenty z praxe při vyjednávání v rámci připomínkového řízení.

Materiál ke stažení naleznete zde. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailové adresy vejmelkova@smocr.cz a nemcova@smocr.cz, nejpozději do konce listopadu.

Přehled návrhů na změnu zákona o obcích

1) změna ustanovení § 38 zákona o obcích – obec bude nově povinna svůj majetek zpeněžovat veřejnou dražbounebo veřejnou obchodní soutěží, ledaže takový způsob nebude možný nebo bude neúčelný; v případě nevyužití výše zmíněných způsobů zpeněžení bude muset být odůvodnění uvedeno v usnesení zastupitelstva/rady obce

V návrhu je v důvodové zprávě stanoveno, že účelnost postupu posuzuje orgán příslušný k rozhodování o dispozici s danou věcí. Jako příklad neúčelnosti je uváděn prodej pozemku pro veřejné účely, prodej bytů stávajícím nájemcům za účelem podpory obyvatel obce, prodej dosavadnímu nájemci apod. Porušení povinnosti zpeněžit majetek ve veřejné dražbě či veřejné obchodní soutěži, stejně jako chybějící odůvodnění tohoto kroku, však nebude znamenat neplatnost smlouvy. Odpovědnost tak bude čistě v politické rovině, pouze výjimečně v rovině trestně-právní – to pouze v případě, že by takovým jednání vznikla obci škoda.

2) nové ustanovení § 38a zákona o obcích – pokud obec neuplatnila nárok na náhraduškody do 6 měsíců, může tak jménem obce učinit občan obce, který dosáhl věku 18 let; podmínkou této žaloby je písemný souhlas s jejím podání udělený jednou třetinou členů zastupitelstva obce nebo nejméně 0,5% občanů obce (nejméně však 10 občany).

Za obec v tomto případě jedná a také náklady nese občan, který žalobu podal. V případě, že byla obci přiznána náhrada škody v plné výši, hradí pak obec občanovi účelně vynaložené náklady, v případě částečného úspěchu hradí tyto náklady v poměrné výši. Obec však může v mezičase rozhodnout o upuštění od vymáhání náhrady škody (viz. ustanovení § 38 odst. 6).  

3) změna ustanovení § 39 zákona o obcích – záměr nakládání s majetkem obce bude zveřejněn na úřední desce po dobu 30 dnů, namísto stávajících 15 dnů, s výjimkou u pronájmu bytů fyzickým osobám, pronájmu hrobových míst a výpůjčky.

Jsou předloženy dvě varianty – zveřejňování pouze na úřední desce, nebo navíc ještě zveřejňování na centrální adrese s tím, že náklady hradí stát. V případě odchylky od ceny obvyklé musí být zdůvodněna v usnesení příslušného orgánu obce.

4) nové ustanovení § 40 zákona o obcích – všechny písemné smlouvy, jejichž celkové plnění přesáhne 50.000 Kč, budou zveřejněny po dobu jednoho roku dálkovým přístupem; na toto zveřejnění navíc bude vázaná platnost smlouvy. Pokud nebude smlouva zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, platí, že k jejímu uzavření nedošlo. Povinnost se nebude vztahovat na smlouvy pracovněprávní, o pronájmu bytů a budov fyzickým osobám a na smlouvy o pronájmu hrobových míst.

5) nové ustanovení § 40a zákona o obcích – občan obce starší 18 let může do 1 roku od zveřejnění smlouvy napadnout u soudu její platnost a domáhat se určení její neplatnosti, podmínkou je opět souhlas více než třetiny členů zastupitelstva obce či 0,5% občanů obce (nejméně 10 občanů). V případě nezveřejnění smlouvy se určení její neplatnosti může domáhat občan do 5 let, od okamžiku, kdy měla být smlouva zveřejněna. Nevztahuje se na smlouvy o dotacích a návratných finančních výpomocích.

6) změna ustanovení § 66c zákona o obcích – platnost veřejnoprávních smluv bude omezena na tři roky; veřejnoprávní smlouvy budou také bezodkladně po svém uzavření zveřejňovány na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů

7) změna ustanovení § 75 zákona o obcích – v odst. 3 a odst. 4 (poskytování měsíční odměny po zániku mandátu a odvolání z funkce) je doplněno, že měsíční odměna nebude poskytnuta v době, kdy je proti dotyčnému vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. Dále také zákon nově zakotvuje právo na odměnu při skončení funkčního období (tzv. odchodné) také pro členy dosavadní rady obce.

Jako správný krok lze hodnotit také úpravu ustanovení § 75 odst. 7, která stanoví, že tzv., odchodné, v případě vyplácení ve splátkách, musí být vypláceno nejméně ve výši jedné měsíční odměny. Tento návrh reaguje na dlouhodobě uplatňované připomínky Svazu a má za cíl zabránit diskriminačnímu jednání nového vedení obce vůči bývalým starostům a členům zastupitelstva.

8) změna ustanovení § 79 zákona o obcích – dochází k úpravě v poskytování dovolené uvolněným členům zastupitelstva obce. Odměna, kterou nevyčerpal před odchodem z uvolněné funkce mu bude na jeho žádost proplacena. Pokud si nepožádá, nárok zaniká. Opatření opět reaguje na dlouhodobé požadavky Svazu.

9) změna ustanovení § 82 zákona o obcích – změna přístupu členů zastupitelstva k informacím od zaměstnanců obecního úřadu, směřující k posílení práv členů zastupitelstva na tyto informace

10) nové ustanovení § 83a zákona o obcích – zastupitelstvo obce vydá etická pravidla člena zastupitelstva obce, v nichž vymezí pravidla pro takové chování člena zastupitelstva obce, které bude považovat za jednání odpovídající slibu člena zastupitelstva obce

11) změna ustanovení § 85 zákona o obcích – zastupitelstvo obce by mělo nově rozhodovat:

a) o nabytí a přechodu nemovitých věcí, včetně bytů a nebytových prostor, v dražbě (pokud tuto pravomoc nesvěří radě obce zcela nebo zčásti);

b) dále také o pronájmu či výpůjčce na dobu delší než 4 roky

c) dále by mělo zastupitelstvo obce rozhodovat také o přijetí a poskytnutí dotace nad 20 000 Kč

12) změna ustanovení § 95 a § 101 zákona o obcích – v zápisech ze zasedání zastupitelstva a rady obce bude vždy uvedeno, který člen a jak hlasoval – tedy zavedení adresného hlasování v radě obce i v zastupitelstvu obce. Na úřední desce na webu budou zveřejněna také usnesení rady obce (s výjimkou usnesení o dražbě).