27.06.2012

Obce se musí přihlásit o svůj historický majetek do konce března 2013

Dnem 29. června 2012 nabude účinnosti zákon č. 173/2012 Sb.,  který mj. vrátí obcím cca 2000 ha lesů, které po roce 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a v současné době na nich hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky. Zákon má velký dopad pro všechny obce, které dosud nemají zapsán svůj historický majetek v katastru nemovitostí. Zavádí totiž povinnost přihlásit se o tento majetek do konce března 2013. Pokud tak obce neučiní, majetek přechází dnem 1. dubna 2013 na stát.

Dnem 29. června 2012 nabude účinnosti zákon č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, který mj. vrátí obcím cca 2000 ha lesů, které po roce 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a v současné době na nich hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky.  Na tento svůj historický majetek obce čekají již dvacet let, neboť předchozí novely tento problém neřešily. Naději přinesl obcím až rok 2011 a návrh zákona, který připravilo Sdružení vlastníku obecních lesů ve spolupráci s panem senátorem Eybertem, poslancem Dědičem a skupinou dalších poslanců. Návrh neměl zpočátku snadnou cestu, neboť k jeho znění vydala vláda nesouhlasné stanovisko. Vládní připomínky se však podařilo ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a předkladateli návrhu vypořádat v rámci komplexního pozměňovacího návrhu a legislativní proces pak již probíhal vcelku bez obtíží.

Podle schválené novely tak přecházejí dnem 1. ledna 2014 do vlastnictví obcí nemovité věci, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 a ke dni 24. května 1991 byly ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky. Další podmínkou je, že ke dni podání žádosti obce jsou ve vlastnictví České republiky, nenachází se na území vojenských újezdů a nenachází se v pásmu do 50 metrů od státních hranic ČR. Termín pro podání žádosti obce je stanoven na 31. března 2013. K seznamu vydávaných nemovitostí by se podle návrhu novely měla vyjadřovat vláda, a to v termínu do 30. září 2013.

Upozorňujeme v této souvislosti na změnu § 8 v zákoně, podle které jsou obce, na které přešlo vlastnické právo podle stávajícího zákona 172/1991 Sb., povinny nejpozději do 31. března 2013 uplatnit návrh vůči katastrálnímu úřadu (KN), nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Nesplní-li obec tuto svou povinnost, považuje se den 1. dubna 2013 za den přechodu vlastnického práva na stát. Tato změna je reakcí na skutečnost, že některé obce svou povinnost podle § 8 zákona v původním znění neplnily a zápisu do KN se domáhaly až po uplynutí celé řady let ode dne nabytí vlastnictví, což vedlo ke vzniku právní nejistoty a zmnožování právních sporů. Aby tomu bylo zabráněno, zákon č. 173/2012 Sb. povinnost navrhnout zápis do KN poněkud zpřísňuje, protože stanoví nové datum, do kterého obce musí návrh na zápis svého majetku do KN u příslušného KÚ podat, nebo do kterého musí podat určovací žalobu. Pokud to neudělají, nastupuje právní domněnka, že majetek přešel zpět na stát.

Své povinnosti obce dostojí a účinky právní domněnky zpětného přechodu majetku na stát odvrátí v případě, že nejpozději 31.3.2013 pouze navrhnou místně příslušnému KÚ, aby vlastnické právo obce vůči majetku, který na obce přešel, zapsal. Návrh nemá předepsanou formu (k tomu rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 13/99 - 27 „Návrh na zápis vlastnického práva obce k majetku, který na obec přešel podle zákona ČNR č. 172/1991 Sb., do katastru nemovitostí, není nikterak formalizován.“)

Účelem ustanovení § 8 zákona v novém znění je přimět obce, které se domnívají, že na ně majetek podle ustanovení § 1, 2, 2a nebo 2b přešel, aby toto své domnění kvalifikovaným způsobem projevily vůči katastrálnímu úřadu nebo soudu, který je povinen katastrální úřady o sporu informovat.

Připomínáme také, že majetkové postavení obcí není nijak ohroženo tím, že např. v současně době nejsou schopny předložit geometrické plány zaměřující polohu původních obecních parcel ve zjednodušené evidenci (PK, EN, PP nebo GP) vůči stavu KN, pokud o zápis svého vlastnického práva požádaly nebo včas požádají. Povinnost navrhnout KÚ zápis vlastnického práva, vyplývající z § 8, odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., je součástí tohoto zákona od samého počátku, nově byly výslovně zařazeny negativní dopady případné pasivity obce v souladu se zásadou, že „práva náleží jen těm, kdo o ně pečují“.

Sdružení vlastníků obecních lesů