12.09.2012

NE navrhované reformě veřejné správy!

Tato slova zazněla v Senátu 11. září 2012 na semináři ke Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Na seminář se sjeli starostové z celé republiky, aby si vyslechli názory odborníků i představy ministerstva vnitra k fungování veřejné správy.

Tato slova zazněla v Senátu 11. září 2012 na semináři ke Koncepci dokončení reformy veřejné správy. Na seminář se sjeli starostové z celé republiky, aby si vyslechli názory odborníků i představy ministerstva vnitra k fungování veřejné správy.

Podle ministerstva vnitra je důvodem reformy zvýšení efektivnosti veřejné správy, zejména zvýšení kvality výkonu veřejné správy a také redukci výdajů státu. Zatímco návrh je již rozpracován pro územní veřejnou správu, o reformě ústřední státní správy a o tom, kdo bude gestorem, se teprve hovoří. Materiál nyní leží na vládě, která by měla rozhodnout o dalším osudu obcí základního typu a obcí s pověřeným obecním úřadem.

Jak jsme již dlouhodobě upozorňovali na našich stránkách a akcích, navrhovaná reforma přináší zásadní zlom v přiblížení veřejné správy občanům. Snahy o centralizaci státní správy dosahují svého naplnění. Navrhovaný model „1 stát – 14 krajů – 205 obcí s rozšířenou působností“ rozmetá stávající praxí a občany již ověřený systém výkonu státní správy. Bude totiž znamenat přenesení takřka všech kompetencí v přenesené působnosti na obce s rozšířenou působností. Každé, byť i prosté, vyřízení jednoduché úřední záležitosti bude pro obyvatele obcí a menších měst znamenat minimálně jednu cestu tam a zpět do jejich „trojky“. V závislosti na dopravní dostupnosti a vzdálenosti to může v mnoha případech znamenat i celý den. Role správních úřadů z obcí a měst zmizí a obyvatelé budou často zmateni tím, co tedy vlastně takový obecní nebo městský úřad dělá, když nevyřizuje úřední záležitosti občanů, jak se nedávno ukázalo např. u občanských průkazů.

Přítomní starostové, senátoři i odborníci jednoznačně vzkázali vládě, že takto tedy NE! Předseda Svazu Dan Jiránek uvedl, že obce s rozšířenou působností nejsou na takové přesuny připraveny ani technicky, ani personálně a koneckonců ani finančně. Jako příklad uvedl malé šestitisícové Černošice, které mají velký správní obvod (120 000 obyvatel). Starosta Příšovic Antonín Lízner i starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal velmi ostře vystoupili proti úmyslu plošně rušit stavební úřady a redukovat počty matričních úřadů, aniž by se vedla debata o převedení některých jednoduchých správních úkonů zpět na základní úroveň. Diskutovalo se o diskriminaci obyvatel obcí a malých měst a dopadech reformy na život v těchto obcích. Materiálu bylo vytýkáno, že nejsou vyčísleny dopady na rozpočty obcí a koneckonců ani úspory státu. Dosud naznačovaná výše úspory je natolik marginální (cca 20 Kč na občana/rok), že naprosto neodůvodňuje takto zásadní krok zpět. Miroslav Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou, pak vystoupil na obranu obcí s pověřeným obecním úřadem a jejich funkce v životě obyvatel správního obvodu. Uvedl, že občané velmi nelibě nesou rušení agend a jejich přesouvání na „trojky“ a požadoval navrácení exponovaných agend zpátky. Zásadním požadavkem všech vystupujících bylo hlavně dokončení reformy na úrovní ústřední státní správy.

Na konci semináře přijali účastníci tyto závěry vůči vládě:

Účastníci semináře ke Koncepci dokončení reformy veřejné správy v Senátu, dne 11. září 2012

upozorňují

1)      na „Programové prohlášení vlády“, zejména na kapitolu „Veřejná správa a eGovernment“ a konstatují, že navržená „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ je v rozporu s obsahem tohoto programového prohlášení,

2)      na nutnost změny stanovení výše příspěvku na výkon státní správy ve smyslu zohlednění velikosti území, počtu obyvatel a zejména výkonu,

považují

1)      reformu ústřední státní správy za nedílnou součást reformy veřejné správy,

2)      současný návrh „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ za nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích.

navrhují

1)      aby novému zpracování koncepce dokončení reformy veřejné správy včetně reformy ústřední státní správy předcházelo ve shodě s Programovým prohlášením vlády vypracování koncepce optimálního uspořádání veřejné správy, jako odborného rámce pro dokončení reformy veřejné správy,

2)      odložit přepracování a následné projednání dokončení reformy veřejné správy až do doby po širším projednání koncepce optimálního uspořádání veřejné správy,

žádají

senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, aby se závěry semináře zabýval.