09.01.2014

Koaliční smlouva

6. ledna 2014 byla podepsána koaliční smlouva mezi politickými stranami ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Je jisté, že koaliční smlouva zasáhne rovněž do života měst a obcí. Níže přinášíme první stručnou analýzu, co lze očekávat.

Členění smlouvy

Smlouva samotná má více než 50 stránek a je rozdělena do 5 částí, kterými jsou preambule, priority, program, principy spolupráce a závěrečná ustanovení. Zmínky o komunální úrovni je možné najít v části týkající se principů a přirozeně v programu budoucí vlády.

Principy koaliční smlouvy tvoří ideový základ, na kterém je dále vybudován konkrétnější program. Města a obce se v prioritách objevují hned třikrát. V první odrážce hovoří autoři o „rovnoměrnému rozvoji obcí a krajů“ jako cíli budoucí vlády. Obecní samosprávy se dotýkají rovněž odrážky týkající se „posílení řídícího a kontrolního systému veřejné správy a rozšíření pravomocí NKÚ“ a „rozvoje demokratického právního státu a samosprávných prvků s cílem posílit účast občanů.“ Principiálně nelze než souhlasit.

Programová část

Programová část je rozdělena do jedenácti částí.

V první kapitole „Hospodářský rozvoj země“ se měst a obcí dotkne závazek budoucí vlády „iniciovat změnu stavební legislativy tak, aby byla stanovena jasná a transparentní pravidla, která zjednoduší povolování staveb a zároveň výrazně sníží korupční potenciál“.

V části o dopravě zmíněné první kapitoly o hospodářském vývoji se hovoří o „podpoře postupného přechodu na ekologicky šetrný park vozidel, zejména v oblasti s největším znečištěním životního prostředí“. Budoucí vláda se rovněž zavazuje k „vytváření podmínek pro snižování individuálního automobilismu ve městech“, avšak rovněž pro „podporu pěší a cyklistické dopravy“. Měst a obcí se rovněž týkají opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu, které mají snížit počet usmrcených osob v silniční dopravě.

První kapitola koaliční smlouvy se zabývá rovněž energetikou. O prolomení těžebních limitů, zejména v severních Čechách, se má vést další diskuse, definitivní řešení tohoto problému má být nalezeno v horizontu dvou let.

Do první kapitoly zařadili autoři rovněž oddíl o efektivním čerpání evropských fondů. O této oblasti se však hovoří rovněž na jiných místech koaliční smlouvy. V první kapitole autoři navrhují, aby evropské fondy „byly použity pro viditelné čerpání veřejné infrastruktury, pro realizaci obecních a krajských projektů, rozvoj a celkové podmínky života“. Velmi důležitý je rovněž příslib uplatnění územní dimenze při vyjednávání o budoucím finančním rámci 2014 až 2020.

Ve druhé kapitole koaliční smlouvy, která se týká racionálního státního rozpočtu a efektivního výběru daní, je velmi důležité navrhované vyšší zdanění hazardu, které má přinést dodatečné finanční prostředky zejména státnímu rozpočtu. Bohužel se z textu smlouvy nedovídáme, zdali se změní stávající rozdělení z hazardu mezi obce a stát.

Ve třetí kapitole, věnované zemědělství a venkovu, se mnoho o obcích bohužel nedočteme. Kapitole je spíše určena zemědělcům. Avšak již následující čtvrtá kapitola je pro obce důležitá. Tato kapitola se týká životního prostředí a udržitelného rozvoje.

 Obce a životní prostředí

Budoucí vláda nebude hledat nová těžiště zlata ani těžit břidlicový plyn. V oblasti odpadového hospodářství hodlá vláda předložit novou strategii odpadů na léta 2015 až 2025. Zmíněná strategie má být vtělena za působení vlády do zákona. Nová strategie nakládání s odpady má výrazně podpořit separaci a využití odpadu, včetně biologického odpadu.

Vláda přináší nový „zelený program“ v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím, na jehož podobě (zmíněného programu) se má podílet jak vedení měst a obcí, tak významné výrobní a podnikatelské subjekty.

Budoucí vláda hodlá podpořit bezbariérovou městkou hromadnou dopravu s cílem podstatně snížit individuální automobilismus ve městech, včetně úpravy právních předpisů. Kapitola o životním prostředí rovněž obsahuje příslib podpory a rozvoje pěší a cyklistické dopravy v obcích a městech koordinovaně na celém území (plánování uliční sítě, průchody, pěší zóny a cyklostezky).

Značná část čtvrté kapitoly je věnována vodě a kanalizaci. Budoucí vláda bude usilovat o zmodernizování vodovodní sítě a o dobudování čističek odpadních vod v obcích nad 2 tisíce obyvatel. Ve městech mají být podpořena opatření snižující ohrožení hlukem.

Část čtvrté kapitoly koaliční dohody se opět zabývá evropskými fondy. Vláda bude podporovat sdružování obcí do funkčních celků, kterými mají být mikroregiony či místní akční skupiny. Z textu není jasno, zdali se zmíněná podpora sdružování obcí myslí obecně, či je vztažena na oblast životního prostředí. Z logiky členění dané kapitoly se spíše domníváme, že jde o vztah k ekologii. Podporou meziobecní spolupráce v obecné rovině se tedy koaliční dohoda nezabývá. 

 Obce a sociální oblast

Budoucí vláda slibuje „posílení terénní sociální práce na úrovni měst a obcí“. V oblasti sociálního začleňování hodlá vláda více než doposud spolupracovat s neziskovým sektorem. Rodinám ohroženým chudobou má rovněž napomoci sociální práce.

Koaliční smlouva neobsahuje bohužel ustanovení, podle kterých by se obcím aspoň částečně vrátily kompetence, které přešly na Úřad práce v roce 2012. V tomto ohledu zachová zřejmě budoucí vláda stávající stav.

Velmi citelně se obcí dotkne tvorba zákona o sociálním bydlení, který vláda slibuje prosadit. Zákon o sociálním bydlení má být protiváhou současného obchodu s chudobou (ubytovny).

S využitím evropských finančních prostředků hodlá vláda zahájit ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů pro mladé rodiny.

 Obce a školství, kultura a sport

Šestá kapitola koaliční smlouvy se týká zdravotnictví, které ve své většině není v kompetenci obcí. V sedmé kapitole je řešeno školství. Budoucí vláda navrhuje za využití evropských fondů a dotací zvýšit kapacitu mateřských škol a jeslí. Zmíněné finanční prostředky mají obdržet obce, konkrétní způsob či výši finančních prostředků koaliční smlouva neuvádí.

V oblasti podpory kultury je velmi zajímavý návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. Zmíněná instituce by v kultuře měla nahradit stávající příspěvkové organizace, neboť by měla být flexibilnější. Koaliční smlouva obsahuje příslib financování všech druhů kultury, včetně regionální.

V oblasti sportu připraví budoucí vláda nový zákon o podpoře sportu. Pro budoucí období počítá s vícezdrojovým financováním této oblasti, mezi jinými rovněž z rozpočtu obcí.

 Závěrečné kapitoly

Devátá kapitola koaliční smlouvy nese název „Demokratický právní stát“. Vláda hodlá prosadit zákon obecném referendu, navrhuje rovněž pokračovat v projektu „elektronická sbírka zákonů“.

Budoucí vláda si za cíl klade prosadit rovněž opatření „rekonstrukce státu“ a boje proti korupci. V tomto ohledu se i v následujícím volebním období setkáme se zákonem o centrálním registru smluv, který by měl obsahovat všechny smlouvy uzavřené obcí. Registr smluv by měl být zveřejněn na internetu.

Budoucí vláda se rovněž vrátí k myšlence rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, tentokráte však za odstranění duplicit současných kontrol, tedy v logičtější podobě než předchozí liberální vláda.

Desátá kapitola se zabývá kvalitní a transparentní veřejnou správou. Aniž by byl použit pojem „přenesená působnost“, hodlá budoucí vláda zřejmě revidovat současné pojetí příspěvku na výkon státní správy. Jak jinak chápat větu: „využijeme všech možností, které nám moderní technologie dávají k zavedení procesních modelů a agend veřejné správy, zjistíme, kolik nás provoz státní správy v území stojí a stanovíme standardy financování.“

Budoucí vláda se bude zabývat efektivitou procesu zadávání veřejných zakázek a prověří stávající systém eGovernmentu.

V oblasti bezpečnosti, 11. kapitola, bude vláda usilovat o zvýšení počtu policistů. Koaliční smlouva obsahuje rovněž příslib rozsáhlé novely zákona o obecní policii. Rovněž má být řešeno financování dobrovolných hasičů.

 První zhodnocení

Za pozitivní považujeme v návrhu koaliční smlouvy především roli obcí v připravovaném odpadovém hospodářství. Dotace na rozšíření sítě mateřských škol budou jistě v největších městech ČR přijímány s povděkem.

Pokud budoucí vláda přistoupí k revizi stávajícího příspěvku na výkon státní správy, bude tato snaha rovněž zcela jistě doprovázena souhlasem obcí a nabídkou ke spolupráci.

Některé návrhy právních norem však již nyní vyvolávají pochybnosti. Jsou to právní normy, s kterými jsme se již v určité podobě setkali v minulém volebním období. Především máme na mysli návrh zákona o veřejném registru smluv a rozšíření pravomocí NKÚ.

S jistými rozpaky přijímáme rovněž plánovaný zákon o sociálním bydlení, který byl Svazem poměrně striktně odmítnut.

Návrh koaliční smlouvy bohužel neobsahuje příslib dokončení reformy veřejné správy, která je pro Českou republiku klíčová. Bohužel ani nepočítá se zpětným přesunem některých kompetencí obcí z Úřadu práce.