04.08.2019

Kdo může udělit plnou moc k zastupování obce ve správním řízení?

K prokázání oprávnění zástupce zastupovat ve správním řízení obec postačí plná moc, která je podepsaná starostou obce, jak stanoví § 33 odst. 1 správního řádu. Pro správní řízení přitom není významné, zda tento úkon byl schválen příslušným orgánem obce, neboť se nejedná o hmotněprávní úkon (jednání).

 

K udělení plné moci k zastupování obce ve správním řízení (a analogicky i v civilním soudním řízení) postačí plná moc udělená starostou obce. Ten je dle zákona o obcích osobou zastupující obec na venek a jako takovému mu dle správního řádu i občanského soudního řádu náleží v rámci zmíněných řízení oprávnění činit úkony jménem obce – tedy i udělit další osobě zmocnění k zastupování obce.
Obsahem plné moci musí být náležitý rozsah zmocnění, uvedení osoby, které je zmocnění k zastupování obce uděleno, podpis zmocnitele (tj. osoby udělující zmocnění) a v neposlední řadě datum, není-li časové omezení přímo součástí samotného textu zmocnění.  Řádně formulovanou plnou mocí následně prokazuje zástupce existenci oprávnění k zastupování. Z jednání zástupce pak vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.
Závěrem je třeba upozornit, že uvedené se vztahuje pouze na procesní zastoupení, tj. zjednodušeně řečeno zastoupení v rámci řízení, ve kterých soudy a orgány veřejné moci rozhodují o právech a povinnostech subjektů. V případě posuzování pravomoci k udělení plné moci k zastupování obce při hmotněprávním jednání (tj. například prodej obecního majetku) je třeba vzít v úvahu, který obecní orgán je k uvedenému jednání sám způsobilý a jeho souhlasu udělení plné moci podřídit. Více viz. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 1. 2019, čj. 15 A 194/2017-70. Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod zn. 3882/2019. Rozsudek je ke stažení níže. 

 

 

Zpracoval: Tomáš Sobota, právní asistent, Kancelář SMOČR