14.01.2022

Informace pro obce - Fungování obecních orgánů od 17. 1. 2022

Nouzový stav skončil uplynutím dne 25. 12. 2021. S ohledem na epidemiologickou situaci však jsou i nadále stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Ta jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Jednání obecních orgánů

 

  • Na jednání zastupitelstva obce se v plné míře uplatní pravidla stanovená zákonem o obcích. Současný právní stav nevylučuje na jednání obecních orgánů distanční účast jejich členů či veřejnosti.

 

  • Na jednání zastupitelstva obce se dále vztahuje povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Tato povinnost se uplatní vždy, koná-li se zasedání ve vnitřním prostoru.

 

  • Povinnost dodržovat ochranu dýchacích cest je třeba vztáhnout na členy zastupitelstva, přítomnou veřejnost i na zaměstnance obecního úřadu, kteří budou přítomni v zasedací místnosti určené pro jednání.

 

  • Na členy zastupitelstva, členy rady, členy zvláštních orgánů, a rovněž na členy orgánů dobrovolných svazků obcí ve smyslu § 49 a násl. zákona o obcích, se vztahuje povinnost testování. Mimořádné opatření výslovně nestanoví pro územní samosprávné celky žádnou výjimku.

 

Testování musí proběhnout před, případně v rámci jednání příslušného orgánu obce (pokud rada či jiný orgán zasedá vícekrát během jednoho týdne s rozestupem delším než tři dny, pak druhé testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím; pokud je tento časový rozestup menší, testuje se pouze jedenkrát). Povinnost testování platí i pro starostu či místostarostu při výkonu funkce.

 

  • Účast zástupců veřejnosti na zasedání zastupitelstva nelze podmiňovat podstoupením očkování, testování nebo doložením prodělání onemocnění COVID-19.

 

  • Při porušení povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest při pobytu ve vnitřních prostorech staveb může dotčený úřad přivolat příslušníky Policie ČR, případně strážníky obecní policie k řešení přestupku ve smyslu § 92n odst. 1 písm. b/ zákona č.  258/2000 Sb.

 

  • Na veřejné projednání návrhu územního plánu či posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v rámci procesu známého pod označením EIA platí stejná pravidla jako pro zasedání zastupitelstva (srov. výše), tedy povinnost mít prostředek ochrany dýchacích cest.