13.11.2020

Informace krajům a obcím o možnostech převodu státního majetku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se účastnil krajských setkání Svazu měst a obcí, kde prezentoval možnosti převodu nepotřebných státních nemovitostí. Pro obce je prospěšné některé nepotřebné státní nemovitosti získat, protože jim umožní nové investice ve prospěch občanů a případně pomůžou narovnat chyby ve vlastnických vztazích z dávné minulosti. ÚZSVM bezúplatně převedl jen v letech 2016–2019 na samosprávy celkem 10 835 nemovitostí v účetní hodnotě 912 431 747 Kč.

Na setkáních byl pro zájemce k dispozici aktuální metodický pokyn Ministerstva financí a informační materiál, který ÚZSVM vytvořil ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Přehledná brožura seznamuje představitele obcí s problematikou hospodaření s nepotřebným státním majetkem a detailně popisuje způsoby, jakými mohou samosprávy o tento majetek zažádat.

Oba dokumenty jsou dostupné zde: https://www.uzsvm.cz/informace-krajum-a-obcim.

Postup se kromě zákona řídí také vyhláškou a metodikou Ministerstva financí, s nimiž byli zástupci obcí seznámeni. Tyto dokumenty uvádějí, že bezúplatný převod je možný například tehdy, pokud obec v žádosti doloží také proveditelnost veřejného zájmu z hlediska věcného, finančního a časového. Zároveň se vždy posuzuje mimo jiné i to, zda nelze k deklarovanému veřejně prospěšnému účelu využít i jinou stávající nemovitost, která se již ve vlastnictví obce nachází.