03.01.2012

Co je nového od 1. ledna 2012?

Přinášíme vám přehled důležitých změn, které platí od 1. ledna 2012 a významně se dotknou činnosti měst a obcí. Většina z těchto změn vyšla ve Sbírce zákonů až ke konci prosince roku 2011, zákonodárci tak městům a obcím situaci příliš neulehčují. Rubriku informující o novinkách ze Sbírky zákonů vám přinášíme pravidelně v našem měsíčníku Informační servis.

Přinášíme vám přehled důležitých změn, které platí od 1. ledna 2012 a významně se dotknou činnosti měst a obcí. Většina z těchto změn vyšla ve Sbírce zákonů až ke konci prosince roku 2011, zákonodárci tak městům a obcím situaci příliš neulehčují. Rubriku informující o novinkách ze Sbírky zákonů vám přinášíme pravidelně v našem měsíčníku Informační servis.

Sociální oblast

Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Soubor změn zákonů, které provází tzv. Sociální reformu I., konečně vychází ve Sbírce zákonů. Kompetence v oblasti vydávání tzv. nepojistných sociálních dávek od 1. ledna následujícího roku přechází z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na Úřad práce. Tyto dávky tak budou vydávat místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce, které budou vykonávat správní řízení  v oblasti výplaty sociálních dávek. Obecní úřady s rozšířenou působností budou od 1. ledna 2012 pověřeny výkonem sociální práce k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob. Obecní úřady s rozšířenou působností navíc budou koordinovat na svém území sociální služby. Obě nové kompetence jsou výkonem přenesené působnosti, avšak na rozdíl od bývalých kompetencí se nejedná o správní řízení podle správního řádu. Se zmíněnou změnou kompetencí je spojen přechod zaměstnanců obcí na úřady práce, tedy přechod práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Další změnový zákon, který provází tzv. Sociální reformu I. Zákon stanoví místní příslušnost krajských poboček Úřadu práce a upravuje některé další podrobnosti o výplatě dávek v nezaměstnanosti.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Účetnictví

Vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Tato vyhláška přináší obcím zcela zásadní nové povinnosti v oblasti účetnictví. Obce budou odepisovat své budovy a další investiční majetek. Odpisování majetku v tzv. hlavní činnosti představuje zásadní zlom ve vedení účetnictví obcí. První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011, a to pouze prostřednictvím rozvahových účtů. K tomuto datu musí být dlouhodobý majetek a soubory tohoto majetku, které se odpisují podle zákona a vyhlášky, kategorizovány s přiřazení doby používání (5 – 80 let). Dále musí být vypočteny oprávky, tedy souhrn teoretických odpisů z minulých let. Pro účely odpisování se majetek nebude přeceňovat, ale odpisuje se z ceny, která je nyní cenou pořizovací nebo reprodukční pořizovací a kterou nyní obec účetně eviduje.

Dále budou muset obce nad 3 tis. obyvatel a velké příspěvkové organizace zasílat tzv. pomocný analytický přehled (PAP). Jde o zcela nový výkaz, který často používá zcela jiné třídění než dnes obce využívají. Ještě na začátku prosince nebyla povinnost zakotvena v legislativě, a to navzdory usnesení vlády č. 921, které stanovovalo povinnost zveřejnit nezbytnou novelu vyhlášek do 30. června 2011.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Školství

Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Novelou nařízení dochází ke změnám v odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků. Nově je stanoveno, že zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedených v příloze č. 5 tohoto nařízení. Nařízení už tedy nerozlišuje pedagogické pracovníky s odbornou kvalifikací a bez kvalifikace. Dále je umožněno se v příslušných třídách pohybovat po jednotlivých platových stupních bez omezení, při odměňování tak již nehraje roli délka praxe.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela přináší zavedení funkčního období ředitele  školy, zjednodušení odvolání ředitele z funkce a také fakultativnost školské rady. Nově bude také bezplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ poskytováno pouze po dobu nejvýše 12 měsíců, čímž by se mělo zamezit nadměrnému zatěžování zřizovatelů v případě odkladů povinné školní docházky. Návrh také řeší problematiku mateřských škol, zejména ve vztahu k rejstříku škol a povolené kapacitě dětí a směřující ke zjednodušení prázdninového provozu. Přes snahy senátorů bohužel nedošlo k odstranění legislativních chyb, a tak platí ustanovení, dle kterého k 31. červenci 2012 končí výkon funkce ředitelů škol bez ohledu na zřizovatele, není tedy jisté, co s nimi po skončení funkce bude. Poslanci přesto senátní návrhy nepřijali a Senát přehlasovali s tím, že návrh poslanců je komplexní a dává zřizovatelům možnost, nikoliv povinnost ředitele odvolat.

Datum účinnosti od: kromě jednoho ustanovení od 1. ledna 2012

Zdanění hazardu

Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Zákon, kterým se mění zákony v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, v sobě skrývá mnoho zásadních změn, mezi nimi aktuální změnu zákona o loteriích, která zavádí zdanění hazardu. Rušeny jsou místní a některé správní poplatky, hazard však bude nově zdaněn specielním odvodem. Ten bude v případě výtěžků z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení z 80 % příjmem obce, ze zbylých 20 % příjmem státu.

Datum účinnosti od: některé části od 1. ledna 2012 či od 1. dubna 2012,

 zbytek od 1. ledna 2015

Veřejné zakázky

Nařízení vlády č. 447/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Nařízením jsou stanoveny nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je Česká republika vázána, a jsou pravidelně každé dva roky obměňovány. Změna je však opravdu minimální.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2012

Ceny

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, vydané ve Sbírce zákonů pod č. 397/2011 Sb.

Ministerstvo financí vydalo dne 28. listopadu 2011 výměr MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Tento výměr je publikován v Cenovém věstníku v částce 13/2011 ze dne 5. prosince 2011. Výměr stanoví maximální ceny pro některé výrobky a služby, u který se stát rozhodl regulovat horní hranici ceny. Jde např. o maximální ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah, ceny mléčných výrobků pro žáky, ale také ceny nemovitostí, jejichž cena je plně nebo částečně hrazena se státních prostředků. V oddílu B. tohoto výměru jsou také stanoveny maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2012 

Pracovní právo

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tímto zákonem se mění podmínky pro dohody o provedení práce. Rozsah, na který lze tuto dohodu u jednoho zaměstnavatele uzavřít se zvyšuje ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. Na druhou stranu budou dohody s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Pojištění vzniká dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal zaměstnanec vykonávat sjednanou práci a zaniká dnem uplynutí dohody. Pokud by nebyla předem známa částka, vznikne účast v průběhu zaměstnání, tj. dosažením odměny 10 000 korun v některém z měsíců. Zaměstnavatel přihlásí pracovníka do registru zaměstnavatelů do 8 kalendářních dnů po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci pojištění vzniklo.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2012