14.10.2011

Bude veřejné zadávání ještě více komplikované díky pozměňovacím návrhům?

 Na včerejší schůzce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny ČR byly projednány a schváleny některé pozměňovací návrhy k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jenž do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces veřejného zadávání.

 

Na včerejší schůzce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny ČR byly projednány a schváleny některé pozměňovací návrhy k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jenž do budoucna mohou výrazně zkomplikovat proces veřejného zadávání.

Tento poslanecký návrh podaný poslanci TOP 09 Stanislavem Polčákem, Helenou Langšádlovou, Petrem Gazdíkem a Janem Farským vychází především z návrhů prezentovaných Nadačním fondem proti korupci. Návrhy však nebyly předem konzultované s předkladatelem novely – ministerstvem pro místní rozvoj, a tak nejsou nikomu (tím méně poslancům, kteří pozměňovací návrh předkládali) známy reálné dopady navržených opatření.

První balík změn úzce souvisí s dlouhodobě mediálně prosazovaným záměrem na rozkrývání struktury subdodavatelů a osob zúčastněných na veřejné zakázce. Jde jistě o na první pohled bohulibý cíl, zvolené řešení však dle našeho názoru nepřinese očekávaný výsledek. Právě tato opatření jsou dle názoru ministerstva pro místní rozvoj spojená s velkým rizikem možných soudních sporů. Dodavatelé by v případě nabytí účinnosti schválených změn museli zveřejňovat seznam subdodavatelů, včetně osob, které se přímo nebo nepřímo účastní na plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, přesáhne-li hodnota tohoto plnění již částku 250 00 Kč. 

V návrhu je tato povinnost stanovena jako nezbytná součást nabídky (v případě, že jsou tyto osoby v té době známy). Dále se pak tato povinnost v návrhu objevuje po výběru nejvhodnějšího uchazeče, ale také je tato povinnost dodavateli dána průběžně každé čtvrtletí, pokud se v průběhu realizace veřejné zakázky účast subdodavatelů a dalších zúčastněných osob změní. Jako sankci za nesplnění této povinnosti návrh stanovuje pozastavení plnění v rámci realizace veřejné zakázky dodavateli, a to bez ohledu na to, zda mu na tato plnění vznikl nárok. Zde pak ministerstvo upozorňuje na možný střet s předpisy Evropské unie a na vysoké riziko soudních sporů dodavatelů se zadavateli.

Další skupina navrhovaných opatření souvisí se zavedením tzv. registru smluv, který funguje např. na Slovensku. Dle výborem schválených změn by tak byl veřejný zadavatel povinen uzavřenou smlouvu odeslat bez zbytečného odkladu do registru smluv ke zveřejnění. Smlouva pak nabude účinnosti dnem následujícím po zveřejnění smlouvy v registru. Pokud smlouva nebude do tří měsíců zveřejněna, jakoby k jejímu uzavření ani nedošlo. Povinnost zveřejňování v registru bude platit i pro jakékoliv změny smlouvy a dodatky. Jde o opatření s velmi zásadním dopadem do soukromého práva, kterým dle našeho názoru bude výrazně narušena právní jistota.

Svaz si samozřejmě uvědomuje nutnost posilování nástrojů v boji proti korupci ve veřejném zadávání. Je však otázkou, zda výborem schválené změny nepřinesou více škody, než užitku. Svaz proto podporuje spíše rozumná a proveditelná řešení, vzniklá na základě ověřených dat a s předvídatelnými dopady, než populistické návrhy, které navenek dobře vypadají.