22.03.2012

Zápis ze společného jednání Pracovní skupiny AK ČR, SMO ČR a SMS ČR

ZÁPIS Z 1. SCHŮZKY SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY AKČR, SMO A SMS K NÁVRHU NOVÉHO MODELU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Jednání se uskutečnilo dne 1. března 2012 v budově Magistrátu Hlavního města Prahy na Mariánském náměstí.

Účast :

za AKČR - Radek Cikl, Marie Kružíková, Věra Palková,

za

 

ZÁPIS Z 1. SCHŮZKY SPOLEČNÉ PRACOVNÍ SKUPINY AKČR, SMO A SMS K NÁVRHU NOVÉHO MODELU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

 

Jednání se uskutečnilo dne 1. března 2012 v budově Magistrátu Hlavního města Prahy na Mariánském náměstí.

 

Účast :

za AKČR        - Radek Cikl, Marie Kružíková, Věra Palková,

za SMO           - Jan Mareš, Ludmila Němcová, Marcela Štiková,

za SMS           - Petr Gazdík, Petr Halada, Oldřich Vávra,

hosté                - Marcel Chládek, Kamil Ubr.

 

 

Úvod

První schůzka společné pracovní skupiny se uskutečnila deset dní po veřejném slyšení v Senátu PČR k návrhu změny financování regionálního školství (RgŠ) od 1. 1. 2013, na kterém vyjádřili zejména zástupci zřizovatelů, profesních a zaměstnaneckých asociací námitky vůči návrhu financování předloženém Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Za uspořádání veřejného slyšení bylo panu senátorovi Chládkovi poděkováno.

 

Účelem pracovního jednání bylo shrnout nejvážnější námitky vůči novému modelu financování. Dále pak zjistit základní uzlové body, na kterých se zástupci profesních sdružení zřizovatelů školských zařízení jsou schopni shodnout bez dalšího a nad kterými otázkami neexistuje dopředu jasná shoda. Dále byl projednán návrh dalšího postupu v dané věci v případném delším horizontu.

 

Společné pracovní skupině předsedal R. Cikl, který byl o vedení pracovní skupiny požádán předsedou AKČR Michalem Haškem, proti čemuž nebyly námitky.

 

 

Diskuse

Na základě velice široké diskuse všech zúčastněných byly projednány závěry (viz níže) a další organizační záležitosti týkající se problematiky činnosti pracovní skupiny.

 

Bylo dohodnuto, že společná pracovní skupina AKČR, SMO a SMS nemůže být považována za jednu z pracovních komisí začleněnou „jakoby“ do struktur MŠMT. Jedná se o ad hoc pracovní skupinu vzniklou z vůle AKČR, SMO a SMS jako společný oponentní poradní orgán zřizovatelů veřejných škol vůči návrhům MŠMT na změnu financování regionálního školství.

 

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že s ohledem na závěry z dnešního jednání nebudou připomínkovat současný návrh modelu změny financování RgŠ.

 

Společné závěry z dnešního jednání budou po připomínkování prvotně poskytnuty vedení AKČR, SMO a SMS. Vydání stanoviska směrem k MŠMT je možné ve dvou polohách: společné stanovisko všech profesních uskupení zřizovatelů, resp. odeslání tří dopisů s níže uvedenými závěry ministrovi školství, a to z každé z asociací zvlášť. Tento názor bude přeložen pracovnímu jednání vedení AK ČR a předsednictva SMO ČR dne 2. 3. 2012. Samozřejmě s ohledem na realitu a postavení členů pracovní skupiny ve společnosti nelze zabránit případnému komentování dnešních závěrů směrem k veřejnosti z jejich strany samostatně.

 

Následně budou závěry zaslány rovněž Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, Podvýboru pro regionální školství PS PČR a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR.

 

R.Cikl rozešle členům pracovní skupiny model dopadů nového financování RgŠ, který obdržel v tomto týdnu od ředitele odboru metodiky financování regionálního školství MŠMT V. Finkeho.

 

 

Závěry

Společná pracovní skupina na základě projednání stávajícího stavu přípravy ze strany MŠMT doporučuje nový model financování regionálního školství v této podobě odmítnout. Jeho aplikací od 1. ledna 2013 by vznikl ve všech segmentech RgŠ chaos, který by pravděpodobně vedl ke zhroucení systému financování vzdělávacích institucí, jejichž zřizovateli jsou kraje, města a obce.

 

Jako zásadní součást jakékoliv přípravy a zavedení změny financování RgŠ považujeme stanovení dostatečně dlouhého přechodného období. Nejlépe na dobu 5 let.

 

Zahájení příprav jakéhokoliv modelu financování RgŠ má předcházet analýza stávajícího stavu financování vzdělávacích zařízení, která bude předložena zřizovatelům k prostudování. Následně by MŠMT před vypracováním jiného modelu financování mělo zahájit odbornou diskusi o stanovení kritérií pro financování RgŠ - např. dostupnost, rozsah, obsah výuky,  min. rozsah znalostí a dovedností u jednotlivých stupňů škol a také školských služeb (družiny, školní stravování, školní kluby apod.).

 

Pracovní skupina zásadně požaduje prostředky na RgŠ nesnižovat.

 

Pracovní skupina považuje za neakceptovatelné přenášet další povinnosti státu na samosprávy (zřizovatele vzdělávacích institucí) a rodiče, jako se to děje například stálým snižováním složky ostatních neinvestičních výdajů u přímých nákladů.

 

 

Další

Členové společné pracovní skupiny se dohodli, že příští setkání by se mohlo konat ve 2. polovině dubna 2012, kupříkladu při veletrhu Urbis v Brně.

 

  

Dne 1. 3. 2012

Zapsal: R. Cikl