10.10.2016

Výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.  K dispozici je téměř 593 mil. korun. Žádosti lze podávat od 18. 11. 2016.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.  K dispozici je téměř 593 mil. korun. Žádosti lze podávat od 18. 11. 2016.

 

Vyhlášené výzvy č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ a č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“ jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání. Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek.

 

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je připraveno u 56. výzvy přes 151 mil. korun a u 57. výzvy téměř 353 mil. korun. Národní spolufinancování činí u 56. výzvy max. přibližně 26,7 mil. Kč a u 57. výzvy přibližně 62,3 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. korun a minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. korun.

Více informací k vyhlášené 56. výzvě, která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nenachází sociální vyloučené lokality, naleznete zde a k 57. výzvě, která je zaměřena na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality (SVL), na tomto odkazu. Podpora je tedy cílena na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahu.

Využijte centrální seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 19. 10. 2016 v Praze.
Pozvánka:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-k-56-a-57-vyzve-Infrastruktura-pro

Zdroj: MMR