16.12.2013

Společné setkání SMO ČR a SMS ČR

4. prosince 2013, Praha Zástupci Školské komise Předsednictva Svazu a Pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR se sešli k diskuzi nad tématy, která jsou všem obcím společná. Probíraly se především svazkové školy, které by podle záměrů ministerstva školství měly být finančně zvýhodňovány oproti ostatním školám

 

 4. prosince 2013, Praha

Zástupci Školské komise Předsednictva Svazu a Pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR se sešli k diskuzi nad tématy, která jsou všem obcím společná. Probíraly se především svazkové školy, které by podle záměrů ministerstva školství měly být finančně zvýhodňovány oproti ostatním školám. Předsedkyně Školské komise PhDr. Marcela Štiková přítomné seznámila s novým vývojem ohledně podpory svazkových škol. Podle vyjádření ministerstva školství jsou svazkové školy jen jedním z modelů, nelze nutit obce vytvářet takové školy povinně. Legislativa se spíše zaměří na vytváření spádových obvodů. Školy by měly být zachovány, pouze MF by přispívalo na investice svazkových škol. Muselo by se však jednat o školskou právnickou osobu, příspěvkové organizace nelze takto financovat. V současnosti je v běhu projekt na podporu vytváření svazkových škol, jedna nová již vznikla. Jde o projekt na záchranu čtyř tzv. výjimkových škol. Přítomní nesouhlasí s finančním preferováním svazkových škol před školami klasickými.

Dalším bodem programu bylo seznámení s projektem Meziobecní spolupráce a přípravou budoucích operačních programů. Pan Jetmar ze Svazu seznámil přítomné s očekávanými výstupy projektu Meziobecní spolupráce. Jde o to, vytvořit prostor pro úvahy, jak by se mohla meziobecní spolupráce vyvíjet. Zpracovávají se analýzy ve čtyřech povinných segmentech – školství, sociální služby, odpadové hospodářství a doprava. Ostatní jsou volitelné dle potřeb území. Existuje určitá šance, jak navázat na operační programy MŠMT, výstupy by mohly být podpůrnou cestou pro určité druhy projektů. V té souvislosti se diskutovalo i o snaze MŠMT, která se týká strategií na úrovni ORP, kdy MŠMT prohlašuje vytvoření strategie jako podmínku pro čerpání. V IROP není zatím dohodnuto, kolik prostředků se vyčlení na aktivity v rámci integrovaných přístupů a kolik na individuální projekty.  Prostředky z operačních programů by měly jít přímo za žadatelem, jediným mezičlánkem v určitých specifických cílech je navrhovaná Agentura pro sociální začleňování, s čímž přítomní zásadně nesouhlasí.

Diskutovalo se i o situaci obcí v prstenci kolem velkých měst, zejména kolem Prahy, kde došlo k tomu, že některé obce vypověděly smlouvy o společném školském obvodu, což je katastrofální pro okolní obce, jejichž prvňáčci nemají kam nastoupit. V území chybí 1,5 mld. Kč na investice. V minulosti se jednalo o přesunutí prostředků z operačních programů, ale nebylo schváleno. Je proto nutno apelovat na MŠMT a MF, obce si samy již neporadí.

Hovořilo se i o potřebě zachovat praktické školy, které mají stále svůj smysl a také o podpoře zvláště nadaných žáků ze strany MŠMT. V této souvislosti přítomní konstatovali, že přehnaný tlak na inkluzi zhoršuje kvalitu vzdělávání, stejně jako neřešení problému nadaných žáků.

Přítomní se shodli, že je nezbytné požádat o schůzku s novým ministrem školství a  předsedou výboru pro školství PSP ČR.

 V závěru účastníci přijali společné pracovní závěry, které budou předmětem dalšího jednání jak pracovních skupin SMO a SMS, tak jednání se zástupci Parlamentu ČR a ministerstva:

Školská komise SMO ČR a Pracovní skupina pro školství a sport SMS ČR společně prohlašují:

  • Svazkové školy uznáváme jako jednu z možných forem školské právnické osoby. Nezbytnou podmínkou je dobrovolnost vzniku takového svazku.
  • Zásadně nesouhlasíme s vytvářením umělého, zejména ekonomického tlaku na obce ke zřizování svazkových škol.
  • Zásadně odmítáme finanční a jiné zvýhodňování svazkových škol oproti ostatním školám a zřizovatelům.
  • Zdůrazňujeme, že projekt svazkových škol nelze považovat za univerzální řešení problémů regionálního školství.
  • Nepovažujeme za zcela adekvátní požadavek MŠMT na vytvářením regionálních strategií na úrovni ORP, které by měly být určující pro čerpání prostředků v příštím programovacím období jednotlivými subjekty, které se podílejí na výchovně – vzdělávacím procesu; požadujeme zajištění rovného postavení všech zřizovatelů a reálnou spolupráci všech subjektů, které se na výchově a vzdělávání podílejí.
  • Konstatujeme, že speciální školy je nezbytné vnímat jako potřebnou součást školské soustavy v ČR a je nezbytné vytvořit jasná pravidla pro vstup žáků do těchto škol. Neustálý důraz na inkluzi, který není doprovázen  adekvátními  opatřeními,   vede  ke zhoršování podmínek všech žáků.
  • Vyzýváme MŠMT, aby se výrazně více věnovalo problematice vytváření vhodných podmínek pro žáky nadprůměrné. Cílem by mělo být, aby i pro tyto žáky bylo prostředí běžné základní školy dostatečně podnětné a aby i tito žáci zůstávali v běžných základních školách.

Mgr. Ludmila Němcová, odd. legislativně - právní, Kancelář Svazu měst a obcí ČR