26.07.2021

Školy za protiepidemická opatření žalovat nelze, potvrdil NSS

Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil právní výklad, podle kterého škola není původcem zásahu do subjektivních práv žáků v případě aplikace protiepidemických opatření vydaných vládou či orgánem ochrany veřejného zdraví, proto ani není možné školu v takové věci žalovat. Rozhodnutí rozšířeného senátu NSS není jen rozhodnutím v konkrétní věci, ale sjednocuje rozhodování správních soudů i v dalších podobných případech. Ředitelé škol si tak mohou konečně definitivně oddychnout.

Nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 30. 6. 2021, č. j. 9 As 264/2020 (celéý rozsudek v příloze) potvrdil dřívější rozhodnutí Městského soudu v Praze, který odmítl žalobu proti základní a mateřské škole na Praze 6, která v souladu s tehdy platným krizovým opatřením přestala poskytovat prezenční výuku a nahradila jí výukou distnační. Základním argumentem soudu je fakt, že školy v těchto případech nevystupují jakožto správní orgán ve vrchnostenském opatření, tedy že uzavření školy není rozhodnutím školy. Kasační stížnost žalobců proti tomuto rozhodnutí nyní posuzoval rozšíření senát NSS. Ten předchozí rozhodnutí potvrdil a detailně právní argumentaci v odůvodnění rozhodnutí rozvedl, výstižně např. zde: 

"Postup školy nemohl z povahy věci zasáhnout do práv žáků. Právě naopak, sama škola byla předmětem veřejnoprávního působení vlády (...) v situaci, kdy vláda nařídila krizovým opatřením distanční výuku, respektive zakázala osobní přítomnost žáků na výuce, není škola správním orgánem, který by žáky zkracoval na právech. Ve skutečnosti je totiž v takové situaci rovněž škola osobou, jejíž práva a povinnosti jsou přímo dotčena krizovým opatřením."

V případě nesouhlasu s protiepidemickými opatřeními lze podle pandemického zákona (§ 13 zákona č. 94/2021 Sb.) podat návrh Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení opatření. Nejvyšší správní soud již dříve potvrdíl aktivní legitimaci škol a obcí jako jejich zřizovatelů k podání návrhu na zrušení mimořádných opatření podle tohoto zákona.

Soudní řízení je pak samozřejmě jen jednou z cest ke změně protiepidemických opatření. Svaz měst a obcí samozřejmě průběžně reaguje na tato opatření a v případě potřeby a zpětné vazby z území apeluje na vládu a příslušná ministerstva. Začátkem června tohoto roku se tak např. podařilo zrušit povinnost roušek ve školách. Pozorně sledujeme i návrhy nových opatření pro začátek nadcházejícího školního roku. 

Mgr. Martin Pikous Legislativní a právní sekce Kanceláře SMO ČR