12.10.2005

Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazetele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy (vyhláška o krajských normativech)

Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazetele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazetele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazetele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazetele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

K § 3 odst. 10 a následující

Příplatky stanovené touto metodou podle jednotlivých druhů postižení jsou nedostačující.

Nepokrývají finanční potřebu tam, kde přibývá asistent pedagoga, čímž je nutno tuto otázku řešit mimonormativním způsobem.

Navíc podle výkladu MŠMT nezakládá souhlas krajského úřadu se zřízením místa asistenta pedagoga právní povinnost poskytovat dostatek peněžních prostředků na jeho financování nad rámec povinností stanovených školským zákonem a vyhláškou.

 

K § 3 odst. 15

Snížení příplatku u žáka ZŠ s vyučovacím jazykem menšiny je nepřípustné. Snižuje se již tak nízký příplatek a  tím se snižuje i šance na zaměstnání kvalitního pedagoga.

 

K § 4 odst. 4

Upravit odkaz na zvláštní právní předpis.  Odkázat na § 30 odst. 3 písm. b) zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

Odůvodnění:

Tímto krokem by se jednoznačně by se vymezily děti ve věku od 3 do 4 let, jejichž rodič pobírá mateřský příspěvek za podmínky, že dítě dochází do mateřské školy maximálně 4 hodiny denně, čímž by se nezapočítávaly děti, které chodí po určitou část roku domů po obědě. Pokud by nedošlo ke změně odkazu, došlo by v budoucnu k situaci, že by nemohly být akceptovány požadavky rodičů na změnu docházky, protože je nastaven normativ a rozpočet podle výkonů v zahajovacích  statistických výkonech.

Tyto připomínky jsou zásadní.

 

Mgr. Ludmila Němcová, legislativní oddělení Kanceláře SMO ČR

tel: 234 709 723, e-mail: nemcova@smocr.cz