21.04.2005

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

K bodu 18

 

Doporučujeme přeformulovat text doplňované věty v § 6 odst. 2

“Zaměstnavatel, který zaměstnává umělecké, uměleckotechnické a uměleckopedagogické pracovníky může stejným způsobem, s předchozím souhlasem zřizovatele, sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu těmto zaměstnancům”

Ze znění doplňující věty v § 6 odst. 2 není jasné, kterého zaměstnavatele má zákonodárce na mysli. Z textu spíše vyplývá, že se jedná o zaměstnavatele, který je zdravotnickým zařízením zaměstnávajícím umělecké, uměleckotechnické a uměleckopedagogické zaměstnance.

 

Toto je doporučující legislativně technická připomínka.

 

 

K bodu 32

 

Navrhujeme doplnit

čl. IV

“Přechodné ustanovení”

 

“Kolektivní smlouvy dle § 6 uzavřené před účinností tohoto nařízení zůstávají v platnosti do 31.12.2005”

 

Není vyřešena účinnost nařízení vlády v souvislosti s platnými uzavřenými kolektivními smlouvami pro rok 2005. Z technických i praktických důvodů je lépe stanovit účinnost v tomto bodě až od 1. 1. 2006 (objem mzdových prostředků, sociální fond atd.).

 

Tuto připomínku považuje Svaz měst a obcí ČR za zásadní.

 

 

Mgr. Ludmila Němcová – legislativní oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR

Telefon : 241 733 589

Mail : nemcova@smocr.cz