09.01.2012

Připomínky Svazu ke Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo 5. prosince 2011 oficiálně Koncepční záměr reformy sytému financování regionálního školství a zahájilo odboru diskusi k jeho obsahu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně představilo 5. prosince 2011 Koncepční záměr reformy sytému financování regionálního školství a zahájilo odboru diskusi k jeho obsahu. 

Svaz se dlouhodobě a se zásadními výhradami vyjadřuje ke stávajícímu systému financování regionálního školství. Rozumíme proto snaze MŠMT změnit tento systém a nastolit tak zejména princip spravedlivého přístupu ve financování škol všech zřizovatelů, odstranit neopodstatněné rozdíly mezi výší příspěvku školám se srovnatelnými parametry ve všech stupních vzdělání a zajistit větší stabilitu finančních zdrojů ze státního rozpočtu jak pro školy a školská zařízení, tak i pro zřizovatele.

Bohužel, předkládaný koncepční záměr rozdílnou  úroveň financování škol a školských zařízení  neodstraňuje. Přenáší na zřizovatele povinnost  dofinancovat  stanovený „vzdělávací standard“, což může naopak způsobit ještě větší finanční rozdíly ve srovnatelných  školách a školských zařízeních  než dosud.

Svaz je přesvědčen, že před zahájením takto rozsáhlé reformy měla být dokončena komplexní analýza současného systému financování regionálního školství. MŠMT sice vyjadřuje názor, že reformní záměr není o úspoře prostředků státního rozpočtu, ale o efektivnějším využití peněz, které stát do regionálního školství dává. Přesto ekonomické zefektivnění a prooptimalizační působení nového systému bez vyhodnocení stávajícího stavu nezabrání případnému vzniku územně oddělených vzdělávacích systémů a riziku ohrožení kvality a dostupnosti zejména základního vzdělávání.

Svaz současně upozorňuje, že programové prohlášení vlády deklaruje navýšení objemu prostředků na platy a zpřesnění finančních toků mezi resortem a jednotlivými zřizovateli škol.

Koncepční záměr financování počítá se zvýšením spoluodpovědnosti zřizovatelů. Bohužel, obcím jako zřizovatelům neumožní realizovat jejich vlastní koncepce a strategie  s ohledem na konkrétní podmínky tak, jak jim to ukládá školský zákon.

Svaz trvá na posílení role obce jako zřizovatele při stanovení příspěvku jednotlivým školám.

Podle § 160 „školského zákona“ a § 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech státního rozpočtu, v platném znění, hradí stát veškeré náklady spojené s povinnou školní docházkou, mimo provozních výdajů. Předložený záměr však v řadě případů přenáší tyto náklady na obce jako zřizovatele. Vzniká oprávněné nebezpečí zániku základních škol, zejména II. stupňů, a tedy zhoršení dostupnosti povinné školní docházky.

Svaz považuje za nepřípustné, aby výdaje, které má ze zákona hradit stát, měly hradit obce.

Představená reforma popisuje nové principy přiznání příspěvku ze státního rozpočtu v rámci přímých nákladů pedagogického procesu. Přestože MŠMT deklaruje, že i zájmové vzdělávání a školské služby stravování, ubytování atd. budou nadále koncepčně řešeny tímto orgánem státní správy, nejsou principy úhrady přímých nákladů zahrnuty do záměru reformy. Svaz se obává dalšího navýšení výdajů ze strany zřizovatelů i rodičů.

 Svaz je přesvědčen, že:

  1. Před  zahájením  takto  rozsáhlé  reformy  měla  být  dokončena  komplexní  analýza   současného systému financování regionálního školství.
  2. Před zahájením  takto rozsáhlé reformy je nutné  provést  analýzu  právních předpisů, kterých se reforma dotkne.
  3. Odborné  veřejnosti  nebyla    předložena  analýza,  podle  které  je  koncepční  záměr připraven,  tedy   analýza  optimální naplněnosti  škol a  tříd, podklady  pro  oborové a nákladové  normativy.  Je  zcela  nepřípustné,  aby  byly  podklady  vytvořeny v rámci připomínek z odborné diskuse. 
  4. Reforma nesmí zhoršit dostupnost povinné školní docházky.
  5. Je   nepřijatelné,  aby  stát  přenesl  svou  povinnost  úhrady  nákladů   spojených   se vzděláváním na  rozpočty  samospráv. Svaz  podporuje  efektivní hospodaření   škol. Koncepční  záměry však nesmí  znamenat  pokles  kvality a  dostupnosti   základního vzdělávání.
  6. Dosavadní  koncepční  záměry MŠMT  předcházely kroky  pilotních ověření. Reforma systému  financování  regionálního  školství musí  být také podpořena tímto ověřením  s tím, že je nutné nastavit přechodné období, které zajistí plynulý náběh reformy.
  7. Koncepční  záměr  je zcela  nekonkrétní  pro oblast  škol a  školských zařízení,  která  neposkytují  stupeň  vzdělání (ŠD, ZUŠ, DM…). Tato oblast je významnou a nedílnou  součástí   našeho   školského  systému   a  je   proto  nezbytně   nutné, aby  systém financování  tohoto   vzdělávání  byl  součástí  celkové  koncepce. Obdobně je nutné zahrnout náklady spojené s výkony nepedagogických pracovníků.  

Svaz požaduje, aby:

  • úspory, které vzniknou v případě zavedením nového systému financování podle koncepčního záměru, zůstaly v rozpočtu regionálního školství, například na posílení ONIV
  • MŠMT prodloužilo dobu pro odbornou diskusi ke koncepčnímu záměru a zvážilo termín případné realizace nového systému financování reformy regionálního školství (neuplatnit datum 1.1.2013)
  • vypořádání  připomínek ke  koncepčnímu  záměru  proběhlo společně za účasti všech oslovených zainteresovaných subjektů 

Podkladem pro stanovisko jsou připomínky Školské komise předsednictva Svazu města a obcí ČR, které přikládáme zde.