10.07.2019

Plány rozvoje sportu povinné pro všechny obce

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce, a to i přes mnohý odpor, včetně Svazu.

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce, a to i přes mnohý odpor, včetně Svazu.

Konkrétněji se plánu rozvoje sportu věnuje § 6a, který stanovuje zhruba jeho obsah. Důvodová zpráva k novele pak říká: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce“.

Speciální sankce nebo způsoby kontroly stanoveny nejsou, nicméně podle § 129 a § 129a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provádí kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra, kdy se zjišťuje, zda orgány obce dodržují při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy, obec je povinna zajistit nápravu nedostatku zjištěných kontrolou. Obci tedy nehrozí například finanční sankce.

Svaz se tedy obrátil na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Odpověď – obce jsou povinny připravit a schválit plány rozvoje sportu. Cílem novely podle ministerstva je zajistit stabilnější prostředí pro činnost sportovních organizací a připravit dlouhodobé plány na rekonstrukce a výstavbu sportovních zařízení v obcích. Tedy dát sportu vyšší společenskou váhu v zajištění podmínek pro lepší kvalitu života. Zároveň novela přinesla možnost poskytovat investiční dotace územně samosprávným celkům. Zde se však předpokládá, že obce, které nebudou mít schválen plán sportu, nebudou oprávněnými žadateli pro investiční dotaci z MŠMT.

Od počátku se ukazovala tato zákonná norma jako zbytná pro obce do 3000 obyvatel a byly kritizovány náklady spojené s přípravou takového dokumentu. Pokud má obec nebo město v jiném Strategickém rozvojovém plánu obce nebo města část týkající se sportu, považuje MŠMT tento dokument za dostatečný pro splnění požadavků uvedených v zákoně o podpoře sportu. Ministerstvo nestanovuje za neplnění žádné sankce, pouze u žádostí o investiční dotace je požadován schválený plán sportu jako jedna z podmínek pro udělení dotace. Vzhledem k objemu a množství investičních dotací, které MŠMT rozdělovalo v letech 2017–2019 na sportovní projekty územně samosprávných celků (méně než 50), ministerstvo považuje za vhodné zahájit diskusi nad revizí této zákonné povinnosti, a to zejména směrem k malým obcím.

Odkaz na metodické doporučení zveřejněné na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/sport-1/doporucena-osnova-planu-rozvoje-sportu-v-obci-dle-zakona-c .

 

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu