25.06.2018

Plán rozvoje sportu - nová povinnost obcí

Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.

Obce mají povinnost od 1. 7. 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tento termín je stanoven do 18 měsíců od účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2017 (§ 6 odst. 2 zákona c. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona c. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon o podpoře sportu).

Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz měst a obcí ČR.

Konkrétněji se plánu rozvoje sportu věnuje § 6a, který stanovuje zhruba jeho obsah. Důvodová zpráva k novele pak stanoví: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce. Tento plán musí být v souladu s plánem státní politiky ve sportu schválenou vládou České republiky. Plán státní politiky ve sportu je dostupný na http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025 .

Speciální sankce nebo způsoby kontroly stanoveny nejsou, nicméně podle § 129 a § 129a zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, provádí kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí Ministerstvo vnitra, kdy se zjišťuje, zda orgány obce dodržují při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy (§ 129 odst. 3 písm. a)). Podle § 129a odst. 4 je obec povinna zajistit nápravu nedostatku zjištěných kontrolou. Obci tedy nehrozí například finanční sankce, i tak však doporučujeme tuto povinnost splnit.

Odkaz na metodiku MŠMT: http://www.msmt.cz/file/46654/ .

 

                                Zpracovala: Mgr. Michaela Papírníková Jurečková, SMO ČR