02.11.2016

Nové výzvy pro předškolní vzdělávání

Využijte možnosti navýšení kapacity pro předškolní vzdělávání. Podporované jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně stavebních úprav stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Výzvy jsou určené pro projekty realizované v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ).

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je vybudování dostatečného množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku a umožnit tak rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trh práce. Výzvy jsou určené pro integrované projekty realizované v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) na území aglomerací, které si podporu předškolního vzdělávání stanovily jako jednu ze svých priorit. Celkem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč. Příjem žádostí byl zahájen 1. 11. 2016.

Ve výzvách jsou podporované stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně stavebních úprav stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Všechny podporované aktivity a další podrobnosti jsou vždy uveřejněny spolu s výzvou ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Ve výzvě určené pro projekty, které spadají pod ITI, je připraveno 535 000 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a mohou být realizovány na území Pražské (vyjma území hlavního města Prahy) a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace. Na výzvu pro projekty zařazené pod IPRÚ, které mohou být realizovány na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Jihlavy a Zlína, je vyhrazeno 337 393 700 Kč z EFRR.  Podpora bude poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle školského zákona a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Příjemci podpory mohou být zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu ITI, resp. výzvy nositele IPRÚ, ve kterých mohou být uvedeny zpřesňující podmínky pro realizaci projektů. Bližší informace o termínech pro předkládání a realizaci projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a zprostředkujícího subjektu ITI, resp. nositele IPRÚ.

Podrobné informace o výzvě č. 58 pro ITI jsou zveřejněny zde, o výzvě č. 59 pro IPRÚ zde. Příjem žádostí 1. 11. 2016 -  31. 10. 2022.