30.04.2010

Mateřská škola nebo školkojesle?

Vláda vzala dne 19. dubna 2010 na vědomí návrh na zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol. Materiál připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s jinými ministerstvy a v závěrečné fázi konzultovalo také se s Svazem měst a obcí ČR.

Vláda vzala dne 19. dubna 2010 na vědomí návrh na zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol. Materiál připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s jinými ministerstvy a v závěrečné fázi konzultovalo také se s Svazem měst a obcí ČR.

Zákonodárce ve vidině ušetřených státních prostředků na rodičovském příspěvku v případě dvouleté rodičovské dovolené nedohlédl, co tato změna přinese rodičům i zřizovatelům. Jesle, které mohly poskytovat péči dětem před nástupem do mateřské školy, rapidně zmizely, protože obce nebyly schopny financovat jejich provoz.

 Zařazení dvouletého dítěte do mateřské školy však s sebou nese mnoho nových potřeb. Zvýšená potřeba spánku, péče, požadavky na stravování, hygienu aj. Kladeny jsou také vyšší nároky na pedagogický personál. Nutně by muselo dojít ke snížení počtu dětí ve třídách, překrývání dvou učitelek a tedy i zvýšení normativu na dítě mladší tří let. Také vzdělávání pedagogů by muselo být směřováno s ohledem na specifika dvou až tříletých dětí.
 
V současnosti jsou do mateřských škol zařazovány i děti od dvou let, ovšem za podmínky, že jsou samostatné, zvládají hygienické návyky, nepomočují se a nevyžadují soustavnou osobní péči dospělé osoby. Je přirozené, že si ředitelé mateřských škol tyto podmínky kladou.
 
Nyní, kdy poptávka převyšuje nabídku a kdy není možno uspokojit ani děti tří až pětileté, není doba, řešit docházení dvouletých dětí do mateřských škol. V této souvislosti je třeba podotknout, že dle informací Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) bude křivka dětí v MŠ stoupat do roku 2013, poté bude klesat a zároveň dojde ke strmému nárůstu žáku ZŠ (viz graf).
 
Otázkou také zůstává, zda v případě dvouletých dětí lze hovořit o výchovně vzdělávacím procesu nebo spíše o péči nahrazující péči rodinnou. Jak nastavit vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky, jak zakotvit vzdělávání dvouletých do rámcových vzdělávacích programů? Nebudou aprobovaní pedagogové spíše v pozici chův učících své svěřence základní sociální dovednosti?
 
Školská komise Svazu je toho názoru, že zařazení dvouletých dětí je ve své podstatě možné již nyní a že závisí na reálných možnostech zřizovatelů, zda kapacita mateřských škol pokryje potřebu rodičů dvouletých dětí na umístění. V současné době, kdy populační křivka strmě stoupá a zároveň se v rozpočtech obcí i státním rozpočtu odráží propad veřejných financí, nelze předpokládat masivní investice do zvyšování kapacity mateřských škol.
 
Vláda svým usnesením uložila doplnit mezirezortní skupinu o zástupce zřizovatelů mateřských škol a zpracovat ekonomickou, sociální i právní analýzu možnosti zařazení dětí od dvou let věku, vyhodnotit další řešení rozšíření péče o děti do tří let a vládě předložit informaci do 31. prosince 2010.
 
Média, která o usnesení vlády informovala, vyvolala v mnoha rodičích naději, že jejich děti budou mít právo na umístění do mateřské školy, což ale neodpovídá skutečnosti. I přesto, že vláda přijala takové usnesení, nejsou zřizovatelé povinni zajistit kapacity i pro tyto děti. Ze zákona přednost vždy budou mít předškoláci a děti přijímané dle kritérií nastavených zřizovatelem.
Mgr. Ludmila Němcová
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu