30.08.2021

Legislativní novinky ve školství od 1. září 2021

S novým školním rokem přichází několik legislativních změn. Navyšuje se částka na nákup školních potřeb, mění se systém jazykové přípravy cizinců, která se rozšiřuje i do mateřských škol. Změny se dotýkají také školního stravování. Přinášíme kompletní přehled podle informací z MŠMT.

VYŠŠÍ ČÁSTKY NA NÁKUPY ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO PRVŇÁČKY

Navýšením částky určené na nákup školních potřeb pro žáky 1. ročníků reaguje MŠMT na růst cen školních potřeb, které jsou poskytovány zdarma žákům 1. ročníku základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol. Původní částka určená vyhláškou z roku 2005 ve výši 200 Kč se navyšuje od školního roku 2021/22 na částku 500 Kč, ze které mohou školy dětem v přípravných třídách a žákům 1. ročníku pořídit vhodné školní potřeby (pastelky, tužky, barvy apod.). Tato položka není určena na nákup učebnic a pracovních sešitů se schvalovací doložkou MŠMT.

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA CIZINCŮ V MŠ A ZŠ

Nově budou mít cizinci v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání nárok na jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. U mateřských škol s vyšším zastoupením cizinců (více než 4 děti-cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání) budou za tímto účelem vytvořeny skupiny pro jazykovou přípravu a těmto mateřským školám bude jazyková příprava v rozsahu jedné hodiny týdně finančně zabezpečena.

V základním vzdělávání bude pokračovat koncept krajem určených škol se zajištěním významně větší dostupnosti určených škol (vždy minimálně 1 škola ve správním obvodu obce s rozšířenou působností). Jazyková příprava cizinců bude probíhat v době vyučování, přičemž žák bude z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn. Rozsah podpory bude min. 100 a max. 200 hodin dle orientačního vstupního testu. Skupiny pro jazykovou přípravu budou fungovat prezenčně i distančně. Skupiny pro vzdělávání distančním způsobem jsou určeny pro žáky, kteří se nebudou moci účastnit prezenční výuky. Zázemí pro distanční vzdělávání vytvoří žákovi jeho kmenová škola. 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Se změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, se s účinností od 1. září 2021:

  • upravují se finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování.
  • ve věkové skupině strávníků 7-10 let se stanovuje finanční limit na nápoje pro strávníky (7leté děti v mateřských školách), kterým je poskytováno školní stravování dle § 4 odst. 3 vyhlášky o školním stravování.
  • upravují se finanční limity na nákup potravin při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb.
  • zavádí se nový typ zařízení školního stravování – výdejnu lesní mateřské školy.
  • rozšiřuje se možnost dohodnout se se školským zařízením i zákonnému zástupci dítě v předškolním vzdělávání a studentovi ohledně výběru zálohy na stravné (§ 5 odst. 4).

PŘÍPLATEK ZA TŘÍDNICTVÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyčleňující práci třídního učitele do samostatné skupiny zvláštních příplatků. Spolu s tím dochází ke zvýšení tohoto příplatku. Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka za výkon prací třídního učitele činí nově měsíčně 1 500 až 3 000 Kč. Vláda tuto novelu schválila na svém zasedání dne 16. 8. 2021.

Úplné znění vyhlášek najdete publikované ve Sbírce zákonů. K novým podmínkám jazykové přípravy cizinců pak MŠMT vydalo metodiku (naleznete v příloze). 

Zdroj: MŠMT, zpracoval Mgr. Martin Pikous, Legislativně právní sekce SMO ČR