21.12.2005

Informace o zajištění financování standardu ICT ve školách v roce 2006

V roce  2006 jsou nově nastavena  pravidla poskytování účelové dotace  na zajištění standardu ICT služeb ve školách.  Mění se výše účelové dotace, která plyne od Ministerstva školství směrem k obcím.

V roce  2006 jsou nově nastavena  pravidla poskytování účelové dotace  na zajištění standardu ICT služeb ve školách.  Mění se výše účelové dotace, která plyne od Ministerstva školství směrem k obcím.

V roce  2006 jsou nově nastavena  pravidla poskytování účelové dotace  na zajištění standardu ICT služeb ve školách.  Mění se výše účelové dotace, která plyne od Ministerstva školství směrem k obcím.
1)      příjemcem dotace mohou být jen právnické osoby provozující činnosti mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, ZUŠ a  JŠ s právem jazykové zkoušky a kraj. O  účelovou dotaci žádá, dotaci přijímá a vyúčtovává ji právnická osoba, která vykonává činnost shora uvedené školy.
2)      pro určení výše dotace se školy striktně rozlišují na vybavené (zelené) a nevybavené (červené) školy.
3)      účelová dotace se stanovuje na přepočtený počet  dětí, žáků, resp. studentů denní formy studia  a vychází z parametrů Standardu ICT služeb podle  metodického pokynu č. j. 30 799/2005-551. Podkladem je zahajovací výkaz žáků,  pro školní rok 2005/2006. Základem pro výpočet dotace je celkový počet žáků, kteří navštěvují školy v rámci jednoho právního subjektu.
4)      žádost se vyplní elektronicky na adrese http://is.e-gram.cz/ , vytiskne, opatří příslušnými razítky a podpisy a zašle na adresu krajského úřadu, pod který škola spadá.

Výše účelové dotace je určena podle druhu školy a podle tzv. „vybavenosti“:
1) Škola, která vykonává pouze druh činnosti MŠ může požádat nejvýše o 5 000 Kč, ZUŠ  nejvýše o  15 000 Kč.
2)„Vybavená“ škola základní, která vykonává podle § 7 odst. 3 školského zákona tento, případně další druh činnosti, může požádat o nejvýše 100 Kč na žáka,  minimálně však 15 000 Kč. Dotaci může použít v libovolném členění na programy PI – Informační gramotnost, PII – výukový software a informační zdroje, PIII – Infrastruktura, k využití příslušné části účelové dotace na P III je požadována minimálně 30% spoluúčast dalších finančních prostředků např. z vlastních prostředků školy, prostředků zřizovatele, sponzorských darů atd.
3)„Nevybavená“ základní škola,  která vykonává podle § 7 odst. 3 školského zákona tento, případně další druh činnosti, může žádat kromě základní účelové dotace o tzv. další mimořádnou dotaci ve výši 500 Kč na žáka, minimálně 75 000 Kč, tedy celkem  až o 600 Kč na žáka. Dotaci může použít bez povinné spoluúčasti v libovolném členění na PI, PII,PIII.
4) Základní školy bez rozdílu, které nemají zajištěny konektivitu prostřednictvím KI ISVS hrazenou MŠMT, mohou požádat o tuto službu nebo mohou požádat o finanční částku ve výši 35 000  Kč na zajištění konektivity u libovolného poskytovatele. Pokud škola zajistí požadované parametry za méně než 35 000 Kč, pak ušetřenou částku může použít v libovolném členění na PI, PII a PIII se shora uvedenou finanční spoluúčastí  minimálně 30%.

Školy zřizované územně samosprávnými celky  musí podat žádost k přiznání účelové dotace nejpozději do 15. 2. 2006

Další informace jsou uvedeny na www.e-gram.cz. Materiály MŠMT a prezentace jsou Vám i zde k dispozici ke stažení.

Mgr. Ludmila Němcová
legislativně právní oddělení Kanceláře SMO ČR