06.10.2021

Dotace MMR na obnovu školních hřišť a tělocvičen

Dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo s účinností ke dni 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. Součástí programu je i výzva Podpora obnovy sportovní infrastruktur zaměřená na obnovu školních hřišť a tělocvičen.

Podporovány budou akce zaměřené na:
a) obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
b) obnovu školních tělocvičen.

Oprávněný žadatel o dotaci je obec, která má 3 001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

Školním hřištěm, tělocvičnou se pro účely tohoto DT rozumí stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí areálu školy. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.

Uznatelné náklady:
a) vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště: venkovní hřiště/sportoviště (víceúčelové, multifunkční)
b) vnitřní rekonstrukce nebo modernizace tělocvičny,

V případě, že bude předmětem žádosti o dotaci obnova sportovní infrastruktury, viz. bod a) a/nebo b), pak mezi další uznatelné náklady mohou být zahrnuty tyto aktivity, a to maximálně do výše 40 % z celkových uznatelných nákladů akce:
i. Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.).
ii. Oplocení, osvětlení venkovního školního hřiště/sportoviště.
iii. Tzv. obálka budovy – zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří. Rekonstrukce střechy/střešního pláště, rekonstrukce fasády.
iv. Výměna kotle včetně otopné soustavy.

Neuznatelné náklady:
- hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy (workoutové hřiště, parkourové hřiště, beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),
- výstavba tělocvičny,
- obnova stavby po živelní pohromě,
- parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
- přístupové cesty (chodníky, místní komunikace) a parkoviště,
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
- nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
- nábytek, vybavení a zařizovací předměty (držáky, věšáky, dávkovače mýdla atp.),
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Důležité termíny: Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021 Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021

Více informací naleznete zde: 

1) Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3000 obyvatel) > https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

2) Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli > https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli

MMR

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj