25.08.2021

Co přináší novela zákona o dětských skupinách

Dlouho projednávaná novela zákona o poskytování péče o děti v dětských skupinách byla Parlamentem definitivně schválena. K původně plánované proměně v "jesle" nedojde. Nadále je budou moci navštěvovat děti od šesti měsíců věku do zahájení školní docházky. Přesto dojde ke zpřísnění některých podmínek. Přinášíme vám ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí přehledné informace o nových povinnostech.

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Dětské skupiny existují od roku 2014 a jako služba pro rodiče a děti se v praxi velmi osvědčily. Schválená novela zákona účinná od 1. 10. 2021 umožňuje zachování této kvalitní, flexibilní a osvědčené služby. Změny v zákoně vycházejí z dosavadní praxe dětských skupin a mikrojeslí. Klíčové pro novelu bylo zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po ukončení podpory z Evropského sociálního fondu (ESF), které končí během první poloviny roku 2022. Způsob financování i výše příspěvku je stanoven tak, aby provozovatelé měli finanční jistotu a rodiče dostupnou kvalitní službu péče o děti, zejména o děti mladší tří let.

K novele zákona plánuje MPSV prostřednictvím projektu Podpora implementace dětských skupin od září pořádat školení a semináře, kde poskytovatelé získají podrobné informace o všech změnách. Tyto semináře budou zdarma, pozvánky poskytovatelé obdrží e-mailem od svých krajských metodiků.

Zároveň MPSV připravuje dotační výzvy na podporu vzniku nových dětských skupin. Celkem je v něm na podporu těchto zařízení vyčleněna částka 7 mld. Kč. Z celkové částky je určeno 5,7 mld. Kč na výstavbu, nákup a rekonstrukce budov s cílem vybudování nových kapacit pro dětské skupiny. Možnost realizovat tyto projekty bude primárně nabídnuta obcím, které tak budou mít možnost získat finanční prostředky na vybudování prostor pro dětské skupiny a následně zajištěno stabilní financování této služby z národních zdrojů.

Přehled důležitých změn a lhůt k jejich implementaci

Název

Stanovena povinnost užívat v názvu „dětská skupina“. Pro stávající provozovatele tato povinnost přechází v platnost k 1. 10. 2024. Zároveň název dětská skupina nesmí být používán neevidovanou službou.

Věk dětí

Věk pro děti navštěvující DS je upraven od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, kdy děti od 6 do 12 měsíců mohou být zařazeny vždy jen v kolektivu max. 4 dětí mladších 4 let. Jedná se o podmínku pro péči v určitý den, kdy jsou přítomny dané děti, neváže se k omezení oprávnění a kapacity zařízení zapsané v evidenci. Péče o mladší dítě bude, s ohledem na její náročnost, finančně zvýhodněná.

Pečující osoby – odborná způsobilost

Novela upravuje odbornou způsobilost pečujících osob. Nově musí péči zajišťovat alespoň 1 osoba se zdravotnickým vzděláním nebo novou profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině. Pro stávající provozovatele toto platí od 1. 10. 2024.

Dále je-li péče poskytována i dětem starším 3 let, má poskytovatel povinnost zajistit pečující osobu s pedagogickou kvalifikací v rozsahu 20 hodin týdně. Podmínku zajištění pedagoga musí stávající poskytovatelé splnit do 1. 10. 2026. Pro nové poskytovatele platí uvedené podmínky odborné kvalifikace od 1. 7. 2022.

Ostatní odborné způsobilosti v oblasti pedagogické, zdravotní, sociální a profesní kvalifikace Chůva do zahájení povinné školní docházky zůstávají, ale jsou vypuštěny kvalifikace bez maturity (ošetřovatel, pracovník v sociálních službách bez maturity). Tato změna nabývá pro současné poskytovatele účinnosti také až od 1. 10. 2024.

Pečující osoby – další vzdělávání

Novela stanovuje povinné další vzdělávání pečujících osob, a to v rozsahu min 8 hodin za kalendářní rok a dále jedenkrát za 2 roky musí pečující osoba absolvovat kurz první pomoci zaměřený na dětský věk.

Pečující osoby a počet dětí

K úpravě dochází u dětských skupin s 13 - 24 dětmi, kdy novela ukládá povinnost 3 pečujících osob bez ohledu na věk dětí. U menších skupin se počet pečujících osob nemění. Zůstává také povinnost přizpůsobit jejich počet dle zdravotního stavu, věku a doby pobytu dětí v dětské skupině.

Financování – státní příspěvek

Novým a klíčovým bodem novely je nastavení stabilního financování ze státního rozpočtu. Dětské skupiny získají příspěvek na provoz - tzv. účelově vázaný nárokový příspěvek. Financování navazuje na normativy MŠMT pro 1 dítě v soukromé MŠ a školní jídelně – výdejně. V dětské skupině tak normativ na dítě mladší 3 let činí 1,7násobek normativu na dítě v soukromé mateřské škole (tedy v současnosti 9.637 Kč měsíčně), u starších dětí odpovídá normativu pro mateřské školy zcela (aktuálně 5.669 Kč). Příspěvek lze využít na provoz (mzdové prostředky, další vzdělávání pečujících osob a další provozní náklady) a na výdaje spojené se stravováním dětí starších 1 roku za podmínky dodržení vyhlášky stanovující stravovací normy (zvláštní normativ).

O příspěvek budou poskytovatelé žádat na každý kalendářní rok zvlášť a samostatně za každou dětskou skupinu, a to vždy během ledna daného roku.  Novela umožňuje žádat i jen na část roku, např. s ohledem na zajištění plynulého navázání na podporu z ESF.

Financování – příspěvek rodičů

Pokud poskytovatel žádá o státní příspěvek, stanovuje novela maximální výši nákladů rodičů u dětí do 3 let na částku 4.000 Kč měsíčně. U starších dětí nebo v případě, že poskytovatel nežádá o státní příspěvek na provoz dětské skupiny, není výše úhrady rodičem nijak omezena.

Stravování

Stravování i nadále zajišťuje buď poskytovatel, nebo rodič dle smlouvy. Avšak u dětí ve věku od 6 do12 měsíců zajišťuje stravu vždy rodič. Pokud poskytovatel zajišťuje stravu a žádá o příspěvek na ni, je povinen dodržovat výživové normy. Pro děti do 3 let je stanoví nová vyhláška MPSV, strava starších dětí se bude řídit výživovými normami dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Technické požadavky, hygiena, požární ochrana

Technické požadavky na stavby zůstávají beze změny.  V provozní době nelze prostory využívat k jiným účelům, avšak mimo provozní dobu se mohou realizovat činnosti, které negativně neovlivní provoz dětské skupiny. Pokud poskytovatel na jednom místě provozuje více dětských skupin, musí splnit podmínku oddělení prostor pro denní pobyt a odpočinek dětí. Šatnu, chodbu, hygienické prostory je možné sdílet.

V oblasti hygieny bude vyhláška č. 281/2014 Sb. nahrazena novou vyhláškou upravující hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, na úklid po jiných činnostech mimo provozní dobu, na standardy kvality a výživové normy pro děti do 3 let.

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru připravuje novelizaci vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Stávající poskytovatelé musí nově kladené podmínky v oblasti hygieny a požární ochrany splnit do 1. 10. 2023.

Kontakty na krajské metodiky

Stávající provozovatelé dětských skupin i zájemci o založení skupiny zcela nové se v souvislosti s novelou zákona mohou obracet na metodiky, kteří působí ve všech krajích ČR a všem poskytovatelům budou maximálně nápomocni při procesu implementace nových zákonných požadavků dle novely zákona. Kontakty na metodiky najdou na webu projektu http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty/krajske-kancelare . 

Zdroj: MPSV, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí