10.09.2018

Vedení obecních kronik v souladu s pravidly GDPR

Již před mnoha staletími vedlo mnoho měst pamětní zápisy. V roce 1920 bylo uloženo samosprávným obcím zákonem Československé republiky založit a vést pamětní knihu obecní nebo-li kroniku. Od roku 2006 úlohu kronik v České republice stanovuje zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, kterým byl zrušen

Již před mnoha staletími vedlo mnoho měst pamětní zápisy. V roce 1920 bylo uloženo samosprávným obcím zákonem Československé republiky založit a vést pamětní knihu obecní nebo-li kroniku. Od roku 2006 úlohu kronik v České republice stanovuje zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, kterým byl zrušen výše zmiňovaný prvorepublikový zákon. Podle tohoto zákona je povinna vést kroniku každá obec. Zaznamenávání zpráv a událostí do kronik se dotkla zvýšená ochrana osobních údajů a právě ve světle obecného nařízení GDPR zaslali kronikáři i obce své dotazy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten se ve svém vyjádření zaměřil zejména na soupisy místních občanů, které jsou zpracováním osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 2 obecného nařízení. Při zařazení soupisu občanů, např. jubilantů nebo osob, které se přistěhovaly a odstěhovaly v daném roce, v rozsahu jméno, příjmení, přesná adresa bydliště, případně datum narození a další osobní údaje, nelze najít jiný právní důvod než souhlas těchto subjektů údajů (žijících osob). Dřívější kroniky obsahovaly soupisy místních obyvatel, ovšem hlavním důvodem bylo, že obce o nich jiné evidence nevedly, kdežto dnes se obce řídí při evidenci svých obyvatel zákonem č. 133/2000 Sb. Úřad se dále věnoval zpřístupňování obecních kronik na webu obce, zveřejňování článků o určité události s uvedením jmen účastníků v radničních novinách nebo zveřejňování fotografií v médiích na základě výjimky z GDPR tzv. novinářské licence dle § 84 a násl. občanského zákoníku. Se stanovisky ÚOOÚ se můžete seznámit zde anebo si je stáhnout z webu Úřadu – Radniční noviny a kroniky či Používání osobních údajů v obecních kronikách.

 

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů