Legislativa/Metodiky/Vzory

V této podrubrice najdete vývoj dostupné legislativy, metodické materiály ministerstev a vzorové materiály pro zajištění ochrany osobních údajů, s kterými nakládáte např. na obecním úřadě nebo ve škole.

02.05.2019

Základní příručka ke GDPR - aktualizace po nabytí účinnosti adaptačního zákona

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil příručku ke GDPR, ve které jsou přehledně vysvětleny základní pojmy a informace vztahující se k Obecnému nařízení. Příručka je aktualizována k 24. dubnu 2019 a reaguje tak na vydání zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který k tomuto datu nabyl účinnosti

26.04.2019

Český zákon o zpracování osobních údajů nabyl účinnosti

Česká republika má od 24. dubna 2019 nová pravidla pro oblast ochrany soukromí. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a také doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Od května

13.03.2019

Včerejší jednání Poslanecké sněmovny o GDPR přineslo obcím jen poloviční úspěch

 V úterý, 12. 3. 2019, se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR kromě dalšího opětovně projednával jak návrh zákona o zpracování osobních údajů (tzv. sněmovní tisk č. 138), tak i sněmovní tisk č. 139, což je text k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

13.03.2019

Obce budou bez pokut - Sněmovna přijala návrh zákona o zpracování osobních údajů ve znění schváleném Senátem

Sněmovna se včera opětovně věnovala návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který byl vrácen Senátem s návrhem nulových sankcí pro obce. Na prosincovém jednání původně snížila maximální pokuty pro malé obce na 5 000, resp. 15 000 korun, nyní však souhlasila se senátní verzí, která pokuty pro obce úplně vypustila

06.12.2018

Sněmovna schválila vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů

Mikulášskou nadílkou poslanecké sněmovny bylo schválení vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů (ST 138) a změny dalších zákonů (ST 139) ve středu 5. prosince. O přípravě a schvalování adaptačního zákona ke GDPR, kterým mohly být zavedeny přípustné výjimky z pravidel evropského nařízení GDPR,

10.09.2018

Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému školy

Obdobnou vzorovou směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému jako pro obce, jsme zpracovali i pro školy a školská zařízení. Směrnici si můžete stáhnou zde:

10.09.2018

Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce

Zveřejňujeme vzorovou směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému obce. Tato směrnice stanovuje opatření k ochraně osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím kamerového systému s pořizováním záznamu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v

06.08.2018

Úřad vydal metodiku ke kodexům chování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách metodickou příručku k vytváření kodexů chování v souladu s GDPR. Cílem materiálu je vysvětlit veřejnosti podstatu kodexů chování, nastínit základní pravidla, doporučit praktické postupy a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti.

20.06.2018

Vzorové záznamy MV ČR o činnostech zpracování k dalším agendám obcí

Vzorové záznamy o činnostech zpracování k zajištění agend hospodaření obce, vedení správních řízení v samostatné i přenesené působnosti, vztahů s veřejností a prezentace obce, rozhodování o přestupcích a agend sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a veřejného opatrovnictví.

11.06.2018

Vzorové dokumenty pro školy a školky

Zveřejňujeme jako pomůcku vzorové dokumenty pro školy a školská zařízení (školky) a další pomocné dokumenty pro určení právního titulu a účelu zpracování osobních údajů ve školách a školkách.

02.06.2018

Stanovisko k poskytnutí informace o nákladech na zavedení GDPR soukromému subjektu dle zákona 106

Mnoho obcí v polovině května obdrželo žádost soukromého subjektu (obchodní společnosti) o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), týkající se způsobu zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních

29.05.2018

Vzorové záznamy MV ČR o činnostech zpracování k agendám CzechPoint, Matrika a Ověřování

Další vzorové záznamy o činnostech zpracování zveřejnilo Ministerstvo vnitra na svých stránkách. Vzory k agendám CzechPoint, Matrika a Ověřování si stáhněte níže anebo na webu MV ČR.

23.05.2018

Seznam dokumentů ke GDPR, které je vhodné postupně připravit

Zpracovali jsme pro vás shrnutí či seznam dokumentů, které budou muset obce mít postupně připraveny a zpracovány podle nároků vyplývajících z účinného obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR).

22.05.2018

MV ČR zveřejnilo další vzorové záznamy o činnostech zpracování

MV ČR zveřejnilo další vzorové záznamy o činnostech zpracování k agendě místních poplatků, správního řízení, evidence obyvatel a agend obce v oblasti personální. Vzorové záznamy jsou zde ke stažení.

22.05.2018

Vzor Smlouvy o výkonu funkce pověřence mezi DSO a obcí, školou a školkou

Zveřejňujeme vzor Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR mezi DSO a obcí, školou a školkou. Vzor je zde ke stažení.

22.05.2018

Evidence razítek, klíčů, přístupů do základních registrů a kódů EZS v rámci úřadu

Zveřejňujeme vzorové tabulky evidencí v rámci úřadu, například klíčů, razítek, kódů EZS atp. Tyto evidence je možné vést i v jiné formě, např. ručně v sešitu. Většina obcí má již evidence zavedeny a není nutné je měnit, pouze mít přehled o přístupech a uživatelích. Evidence jsou zde ke stažení:

22.05.2018

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů

Zveřejňujeme vzor Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je třeba upravit a doplnit dle skutečnosti a podmínek konkrétní obce. Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a nesmí k němu být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem, né povinností

22.05.2018

Organizační řád - vzor

Zveřejňujeme vzorový organizační řád obecního úřadu pro obec, která zřizuje i některé odbory úřadu. Menší obce si mohou upravit organizační řád dle svých podmínek. Vzorový organizační řád si stáněte zde:

22.05.2018

Provozní řád výpočetní techniky

Zveřejňujeme vzorový Provozní řád výpočetní techniky. Tento vzor je využitelný spíše pro obec, která má zavedenou počítačovou síť. Menší obce které disponují pouze několika počítači si mohou vzor upravit a zjednodušit dle svých podmínek. Provozní řád výpočetní techniky je ke stažení zde:

22.05.2018

Vzor analýzy zpracovávání osobních údajů a návrh implementace GDPR v obci

Zveřejňujeme vzorovou obecnou analýzu zhodnocení současného stavu osobních údajů a návrh implementace GDPR pro obce. Tato analýza obsahuje pouze základní údaje a parametry nastavení GDPR. Vzor je ke stažení zde:

08.05.2018

Vzor vnitřního předpisu (směrnice) obce pro práci s osobními údaji

GDPR tým Svazu měst a obcí České republiky, Sekce pro projekty a inovativní přístupy, pro vás připravil vzorový dokument vnitřního předpisu (směrnice) pro práci s osobními údaji vytvořený zejména pro „malé obce“. Dokument obsahuje i dvě přílohy: 1. Seznam a popis agend obsahujících osobní údaje a 2

07.05.2018

Poskytování činnosti pověřence obcí jiné obci – vzor smlouvy

Ministerstva vnitra zpracovalo vzorovou smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů v případě, že činnost pověřence zajišťuje obci jiná obec. Stáhněte si ji.

07.05.2018

Ministerstvo vnitra vytvořilo pro malé obce základní pravidla pro zpracování osobních údajů

Dokument „Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů“ je vzorovým textem určeným pro malé obce, kde je zpravidla neuvolněný starosta, obecní úřad tvoří malý počet zaměstnanců a výkon působnosti obce je uskutečňován v základním rozsahu. Jedná se o souhrn pravidel

13.04.2018

Doporučený postup MPSV k GDPR v sociálních službách

Doporučený postup vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a je určen pro poskytovatele sociálních služeb, pověřené osoby, sociální pracovníky, pracovníky obecních úřadů obcí, krajské úřady a dotčené útvary MPSV.

13.04.2018

Návrh zákona o zpracování osobních údajů míří do Sněmovny

Vláda na konci března projednala a schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů, který zamíří do Poslanecké sněmovny. Zákon má nahradit zatím stále platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zejména implementovat evropská pravidla GDPR.

03.04.2018

Vzor záznamu o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR – agenda voleb

Ministerstvo vnitra zpracovalo vzorový záznam o činnostech zpracování pro agendu voleb. Správce osobních údajů je povinen dle článku 30 nařízení (GDPR) vést záznamy o činnostech zpracování.

22.03.2018

Systémová analýza obcí

Ministerstvo vnitra na svých stránkách zveřejnilo výstupy Systémové analýzy působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Systémová analýza mapuje agendy zpracovávající osobní údaje v obcích prvního až třetího stupně, analyzuje zpracování osobních údajů a dostupnou dokumentaci obcí a vyhodnocuje rizika z hlediska ochrany osobních údajů. Specifikem analýzy je zřetel na ochranu práv a svobod subjektů údajů. Užitečnou součást systémové analýzy tvoří též soubor doporučení jak řešit typické situace při ochraně osobních údajů. Výstupy systémové analýzy jsou ministerstvem poskytnuty obcím k využití dle jejich vlastního uvážení.

19.03.2018

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách

Pomůcka MŠMT, která konkrétně popisuje oblasti, na které je třeba se při přípravě na GDPR speciálně zaměřit, a současně také obsahuje některé nutné vzorové dokumenty, jako například vzory záznamů o činnostech, vzor směrnice o nakládání s osobními údaji ve škole či vzorové informace o zpracování osobních údajů na webu školy. Přiložené vzorové dokumenty lze použít jako základní schéma; rozsah nakládání s osobními údaji může být nicméně na každé škole či školském zařízení různý, proto je třeba posoudit každou situaci podle konkrétních okolností a přiložené materiály podle toho případně upravit.

14.02.2018

Metodika pro stanovení skartačních lhůt

Jako pomůcku pro stanovení skartačních lhůt vybraných typů dokumentů můžete použít metodiku Ministerstva vnitra "Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů".

22.01.2018

Vzorové dokumenty k GDPR

Doplnili jsme doporučení Svazu k revizi osobních údajů (zveřejněné v článku Doporučení a vzory k GDPR) o další dokumenty.

08.11.2017

Metodická pomůcka k implementaci GDPR ve školském prostředí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství.  Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou tímto evropským nařízením.

02.11.2017

Doporučení a vzory k GDPR

Komise pro informatiku Svazu vypracovala doporučení a vzory k implementaci GDPR. Doporučení jsou určena zejména malým obcím.
Dokumenty jsou určeny výhradně členům Svazu.

20.10.2017

S ochranou osobních údajů podle nového evropského nařízení samosprávám pomohou také Centra společných služeb při Svazu měst a obcí ČR

Víte, jak jsou chráněny vaše osobní údaje? Kdo a jak s nimi nakládá a zda to dělá správně? A že se správa osobních údajů od května příštího roku změní, protože nabude účinnosti evropské nařízení, které danou oblast upravuje, tzv. GDPR? Svaz měst a obcí ČR proto pro obce pořádá semináře, vydává doporučení a poskytuje další nejen právní pomoc. Významnou roli hrají i Centra společných služeb (CSS), která vznikla díky stejnojmennému projektu Svazu, financovanému z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ). I ta budou v souvislosti GDPR samosprávy nově vzdělávat. První taková akce se uskuteční už v pondělí, tedy 23. října 2017, ve Fryšavě pod Žákovou horou na Vysočině.

19.10.2017

GDPR krok za krokem díky Centrům společných služeb

Svaz realizuje projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, nebo-li Centra společných služeb. Zabývá se podporou administrativního prostředí prostřednictvím dobrovolných svazků obcí. Spojením více menších obci lze totiž významně zvýšit kvalitu veřejných služeb. V rámci projektu bude Svaz obce sdružené v dobrovolných svazích nově seznamovat s GDPR.

19.10.2017

Pomáháme s novými pravidly pro ochranu osobních údajů

GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je velkým tématem Svazu měst a obcí ČR (Svaz). Dlouhodobě se mu mimo jiné věnuje Komise pro informatiku (KISMO), tedy poradní orgán předsednictva Svazu. Mimo jiné zpracoval doporučení s názvem „Co mohou obce udělat pro GDPR už nyní“. Materiál slouží zejména malým obcím, inspirací však může být i pro ty větší. Doporučení bude v brzké době zveřejněno na webu Svazu.

16.10.2017

S ochranou osobních údajů podle nového obecného nařízení (GDPR) by mohla pomoci Centra společných služeb

Centra společných služeb (CSS) a postavení dobrovolných svazků obcí (DSO) ve veřejné správě. Témata zářijového jednání zástupců samospráv zapojených do projektu CSS, které se uskutečnilo v Praze. Víc než tři desítky lidí se zabývaly výkonem veřejné správy DSO, jejich financováním či organizační strukturou. Shoda panuje v tom, že dobrovolné svazky obcí včetně toho, co dělají, by měly být - stejně jako je to v zahraničí – ukotveny v legislativě. A v kombinaci s Centry společných služeb by mohly pomáhat s ochranou osobních údajů podle nové evropské legislativy (GDPR).

 

26.09.2017

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR"

Připravili jsme pro vás seminář k evropskému nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o velmi aktuální téma, kterému se nevyhne žádná organizace spravující osobní údaje. Akce se bude konat v úterý 12. září 2017 pod záštitou primátora statutárního města Brna  ve Sněmovním sále na Nové radnici v Brně.

18.09.2017

Ochrana osobních údajů zcela mění podobu. Dotkne se to nejen všech obcí

Devět měsíců a 251 dnů zbývá do účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR. Stát se tak má 25. května 2018. Jde o nový evropský právní předpis, který se dotkne celé veřejné správy. Vznikl proto, že podle názoru 80 % lidí v Evropě jsou nedostatečně chráněny osobní údaje, což souvisí s rozvojem moderních technologií. GDPR, které se týká všech orgánů veřejné moci, mimo jiné zavede pozici tzv. pověřence a změní všechny vnitřní předpisy. I to zaznělo na semináři, který v Praze na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádal pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR ve spolupráci s DigiKoalicí.