25.11.2019

Nová působnost Úřadu dle InfoZákona od 2. ledna 2020 – informace pro povinné subjekty

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil informaci pro povinné subjekty o tom, že od 2. ledna 2020 bude dle ustanovení § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („Informační zákon“), nadřízeným (odvolacím) orgánem některých povinných subjektů.

Taxativní výčet povinných subjektů není pevně stanoven, ale zpravidla se bude jednat o veřejné instituce, které s ohledem na účel svého založení, nemají vytvořenu dvojinstanční strukturu pro vedení správního řízení, protože žádné správní řízení (kromě Informačního zákona) nevedou. Takovými veřejnými institucemi mohou být např. obchodní společnosti ve 100 % vlastnictví státu nebo územních samosprávných celků, státní podniky a příspěvkové organizace. Vždy bude nezbytné posoudit, zda s ohledem na právní předpisy a zřizovací listinu není nadřízeným orgánem povinného subjektu např. zřizovatel. Činnost Úřadu bude zahrnovat řízení o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti (§ 16 Informačního zákona) a řízení o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a Informačního zákona). Více informací se dozvíte na webu ÚOOÚ.

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů