02.05.2017

Veřejné rozpočty mají být předvídatelnější

Vláda schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2018 až 2020. Jedná se o důležitý dokument, podle kterého se nově bude řídit celý rozpočtový proces. Nejvýznamnější inovací je způsob stanovení závazných výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy. Určení výdajových rámců je nyní ukotveno novým fiskálním pravidlem, založeným na proticyklické a obezřetné vládní fiskální politice.

Vláda schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2018 až 2020. Jedná se o důležitý dokument, podle kterého se nově bude řídit celý rozpočtový proces. Nejvýznamnější inovací je způsob stanovení závazných výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy. Určení výdajových rámců je nyní ukotveno novým fiskálním pravidlem, založeným na proticyklické a obezřetné vládní fiskální politice.

Ministerstvo financí tím očekává větší transparentnost v nakládání s veřejnými prostředky. Příprava státního rozpočtu a státních fondů by nově měla být racionálnější a předvídatelnější. 

Strategie obsahuje transparentní a vnitřně konzistentní výpočet výdajových rámců. Jejich výše byla stanovena na 1 394 miliard korun pro rok 2018, 1 426 miliard korun pro rok 2019 a 1 455 miliard korun pro rok 2020. Tyto částky mohou být změněny pouze v případě odlišné makroekonomické predikce, z ní odvozeného výpočtu příjmů státního rozpočtu a státních fondů či dalších opatření, která jsou explicitně uvedena v zákoně o rozpočtových pravidlech. Celkové výdaje jednotlivých kapitol se tak musí podřídit výši celkového rámce, ne naopak.

Rámce reprezentují horní mez pro výdaje státního rozpočtu a státních fondů, nikoliv cílové částky. Nadále platí, že v době solidního hospodářského růstu je ekonomicky racionální pokračovat ve snižování deficitu státního rozpočtu a zadlužení země.

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky je zpracována na základě nového zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti účinného od února letošního roku a reaguje na změny v rozpočtovém procesu, který tento legislativní rámec přinesl. Obsahuje také přehled o vztazích státního rozpočtu a jiných částí veřejných financí, konkrétně pak vůči územním samosprávným celkům a zdravotním pojišťovnám.

Její součástí je také letošní Konvergenční program České republiky, který byl předložen Evropské komisi a Radě EU k posouzení.


Zdroj: MF ČR
Zpracovala: Petra Kubařová, SMO ČR