21.12.2017

Úskalí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a pravidla zveřejňování rozpočtových dokumentů

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vstoupil v účinnost na počátku tohoto roku. Dodržování zákona proto může být předmětem kontroly. Upozorňujeme na nové povinnosti spojené s novým legislativním aktem.

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti vstoupil v účinnost na počátku tohoto roku. Dodržování zákona proto může být předmětem kontroly. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na nové povinnosti spojené s novým legislativním aktem.

Hlavním cílem zákonodárců bylo skrze zákon nejenom zlepšit hospodaření sektoru veřejných institucí, ale také posílit efektivnosti veřejných financí, transparentnosti a v neposlední řadě rovněž konkurenceschopnosti České republiky.

Zmíněná právní úprava se dotýká veřejných institucí, jimiž zákon myslí mj. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, regionální radu regionu soudržnosti, příspěvkovou organizace zřízenou územním samosprávným celkem, dobrovolný svazek obcí nebo městskou část hlavního města Prahy (§3).

Obcím a krajům zákon přináší tři nové klíčové povinnosti.

(1) Jedná se o schválení vyrovnaného či přebytkového rozpočtu, pakliže je spuštěna dluhová brzda. To nastává v situaci, kdy výše dluhu veřejného sektoru přesáhne 55 % HDP. Schodek rozpočtu územně samosprávného celku (dále také ÚSC) mohou uhradit úsporami z minulých let, návratnou půjčkou od jiné veřejné instituce či úvěrem, půjčkou nebo emisí komunálních dluhopisů, pokud jsou použity na předfinancování projektů kofinancovaných z rozpočtu EU.

(2) Dluh územně samosprávného celku by neměl přesáhnout 60 % průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Pokud nedojde k dodržení těchto podmínek, ÚSC má povinnost postupně splácet předchozí dluhy alespoň o 5 % rozdílu mezi výší dluhu a zmíněnými 60 procenty. V případě, že ÚSC tak neučiní, Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne o pozastavení převodu jeho podílu na sdílených daních. Ministerstvo financí může rozhodnout o zrušení pozastavení převodu podílu na výnosu daní, pokud ÚSC svůj dluh sníží pod výše uvedených 60 % příjmů. Správce daně převede pozastavený výnos daní do 14 dnů po obdržení rozhodnutí ministerstva. Zrušení pozastavení převodu podílu je možné i na základě žádosti ÚSC k uhrazení svého dluhu.

(3) Z důvodu zvýšení transparentnosti mají ÚSC povinností zveřejňovat informace týkajících se rozpočtu a hospodaření (Tabulka 1). Podle zákona ÚSC, regionální rada a DSO (dále také Dobrovolný svazek obcí) zveřejňuje předmětné dokumenty na stacionární úřední desce a na internetových stránkách. Na elektronické úřední desce, tedy na internetových stránkách, je zveřejňováno úplné znění dokumentů, na úřední desce pak mohou být z kapacitních důvodů uvedeny dokumenty v užším rozsahu.

 

Tabulka 1: Přehled povinností zveřejňovat dokumenty týkající se rozpočtu a hospodaření ÚSC


Zdroj: Zprávy MF 2//2017

Na příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti uvalil rovněž nové povinnosti.

Příspěvkové organizace budou nově sestavovat rozpočet (plán výnosů a nákladů na kalendářní rok) a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet) a dávat ho ke schválení svému zřizovateli a rovněž zveřejňovat na svých internetových stránkách a na stránkách svého zřizovatele, a to 15 dnů před projednáváním zřizovatelem a do 30 dnů po schválení zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do schválení dalšího rozpočtu či střednědobého výhledu rozpočtu.

Dobrovolné svazky obcí mají povinnost zveřejňovat návrh střednědobého výhledu rozpočtu (na svých internetových stránkách a na úředních deskách členských obcí nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí; zveřejnění musí trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu) a schválený střednědobý výhled rozpočtu. DSO zveřejní schválený SVR na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úředních deskách členských obcí jeho zveřejnění, s uvedením, kde byl zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu. Analogická pravidla pro zveřejňování DSO uplatňují i na rozpočet a jeho návrh a závěrečný účet a jeho návrh. Tyto dokumenty musí být zveřejněny u všech členských obcí.

 

Ilona Masopustová, SMO ČR