27.07.2017

Sněmovna schválila zákon o řízení a kontrole veřejných financí včetně zrušení některých zveřejňovacích povinností ÚSC, PO a DSO

Poslanecká sněmovna schválila dne 14. července 2017 návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (sněmovní tisk č. 1001, senátní tisk č. 183) a související návrh změnového zákona (sněmovní tisk č. 1002, senátní tisk č. 184). Ministerstvo financí na svých webových stránkách uvedlo, že nový

Poslanecká sněmovna schválila dne 14. července 2017 návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (sněmovní tisk č. 1001, senátní tisk č. 183) a související návrh změnového zákona (sněmovní tisk č. 1002, senátní tisk č. 184).

Ministerstvo financí na svých webových stránkách uvedlo, že nový zákon narovnává současnou, již 14 let platnou právní úpravu, jelikož současný systém je značně komplikovaný, v mnoha případech čistě formalistický, nedefinuje jasné odpovědnosti a nereflektuje rozmanitost struktury a velikosti organizací ve veřejné správě. Nový zákon přináší jednodušší a transparentnější pravidla, jasně stanoví práva a povinnosti při schvalování veřejných výdajů. Rozhodovací proces bude zpětně dohledatelný, aby byla dohledatelná i odpovědnost. Z řetězce schvalovacích podpisů vypadnou osoby, které rozhodování reálně nevykonávají, jen podepisují předložené podklady. Ten, kdo o výdaji skutečně rozhoduje, ponese za schválený výdaj i reálnou odpovědnost. Rovněž procesy vnitřní kontroly budou podle nové úpravy výrazně jednoduší a bude umožněno jejich přizpůsobení specifikům dané organizace. Zákon rovněž výrazně rozšiřuje úpravu interního auditu, který je klíčovým prvkem celého kontrolního systému, zavádí do praxe mezinárodní auditní standardy a měl by především sloužit jako účinná prevence následných kontrolních zjištění jiných kontrolních orgánů. Součástí návrhu zákona je také změna postavení Ministerstva financí, jehož kontrolní činnost by se měla posunout od represe a sankcí směrem k prevenci a postupnému zdokonalování řídících a kontrolních mechanismů. Cílem tak nebude hledat chyby a trestat, ale naopak dávat doporučení a pomáhat zlepšovat stávající nastavení systému. To pomůže mimo jiné odstranit krácení dotací při čerpání z fondů Evropské unie. Zákon vychází z principu jednotného auditu, jehož cílem je omezovat neodůvodněný souběh kontrol a administrativní zátěž jak kontrolovaného, tak kontrolujícího. Následné kontroly by se tak měly spolehnout se na výsledky předchozích kontrol a sdílení informací mezi kontrolními subjekty. Zákon tak kontrolorům výslovně stanovuje povinnost předávat a koordinovat plány kontrol a sdílet jejich výsledky. Více informací naleznete v tiskové zprávě ministerstva. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/snemovna-odhlasovala-jednodussi-a-transp-29130 

Sněmovna schválila také výjimku pro obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, příspěvkovou organizaci takovou obcí zřízenou, dobrovolný svazek obcí, příspěvkovou organizaci zřízenou dobrovolným svazkem obcí, školskou právnickou osobu zřízenou obcí, která nevykonává rozšířenou působnost, nebo zřízenou dobrovolným svazkem obcí, z povinnosti zpracovávat každoročně výroční kontrolní zprávu a vkládat ji do informačního systému Ministerstva financí (§ 38 odst. 2).

Další změna se týká zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ze správních deliktů bylo vyjmuto nezveřejnění návrhu rozpočtového opatření, nebo návrhu pravidel rozpočtového provizoria (zrušení ust. § 22a odst. 2.písm. d), odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. d)), nezveřejnění rozpočtového opatření (zrušení ust. § 22a odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e)), a dále zrušení § 28a týkající se pravidel zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace, a zrušení § 16 odst. 5, který stanovil obdobný postup zveřejňování schváleného rozpočtového opatření jako pro rozpočet ÚSC, RRRS a DSO;

 

Zákon je nyní v Senátu v projednávání výborů.  Lhůta pro projednání končí 23. 8. 2017.

Ing. Jana Chládková, SMOČR