05.10.2017

Podmínkou pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje je bezchybně zpracovaný projekt

Výchozím předpokladem pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje je existence kvalitně zpracovaného projektu. S cílem poplatníky daně z příjmů maximálně informovat o všech nezbytných podmínkách, které má takový projekt splňovat, vydalo Generální finanční ředitelství shrnující Informaci.

Výchozím předpokladem pro úspěšné uplatnění odpočtu od základu daně na podporu výzkumu a vývoje je existence kvalitně zpracovaného projektu.S cílem poplatníky daně z příjmů maximálně informovat o všech nezbytných podmínkách, které má takový projekt splňovat, vydalo Generální finanční ředitelství shrnující Informaci.

Projektem výzkumu a vývoje se rozumí základní dokument schválený ještě před zahájením jeho realizace, ve kterém poplatník přesně vymezí svou plánovanou činnost výzkumu a vývoje. Projekt musí být dokument písemný, ucelený, cíleně a vědomě utvořený, který má být následně realizován a o němž má být vedena průběžná dokumentace, jako např. zaznamenávání průběžných výsledků, dílčích úspěchů nebo neúspěchů, nutnost dalšího testování atd. Rozsah textu je na rozhodnutí poplatníka.

Projekt musí obsahovat:

I.            Základní identifikační údaje o poplatníkovi.

II.            Dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu.

III.            Cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení. Tato část má objasnit základní podstatu činnosti výzkumu a vývoje, kterou poplatník předpokládá realizovat. Měla by obsahovat zhodnocení stávajícího stavu v dané oblasti, a zda má vzniknout nový a jedinečný výsledek této činnosti, nebo výsledek, který se svojí podstatou blíží výsledku již využívanému.

IV.            Předpokládané celkové výdaje na řešení projektu a předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu.

V.            Jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi.

VI.            Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků.

VII.            Den a místo schválení projektu.

VIII.            Jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.

Dodáním veškerých podkladů a splněním veškerých zákonných náležitostí projektu mohou poplatníci předejít problémům při uplatňování podpory. Pokud poplatník na základě předložených důkazních prostředků neprokáže, že projekt byl zpracován před zahájením řešení projektu, nebo projekt nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti, pak se jedná o nedostatek, který je zásadní překážkou pro uplatnění odpočtu.  

Obecně platí, že v případě prokázání oprávněnosti uplatnění odpočtu spočívá důkazní břemeno na straně poplatníka.

 

Zdroj: Generální finanční ředitelství
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR