14.03.2017

Plnění rozpočtů ke konci února 2017

Připravili jsme přehled plnění rozpočtů za únor 2017. Ke konci února dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 197,2 mld. Kč, celkové výdaje pak 193,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 3,7 mld. Kč (v únoru 2016 vykázán přebytek 27,7 mld. Kč). Meziročně nižší přebytek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU.

Ke konci února 2017 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 197,2 mld. Kč, celkové výdaje pak 193,5 mld. Kč a přebytek hospodaření 3,7 mld. Kč (v únoru 2016 vykázán přebytek 27,7 mld. Kč). Meziročně nižší přebytek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU, které byly za první 2 měsíce roku 2017 nižší o 39,8 mld. Kč. 

Celostátní daňové příjmy

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 10,13 mld. Kč. Ke konci února 2017 činí 123,82 mld. Kč.

 

Celostátní inkaso DPH (na úrovni veřejných rozpočtů) bylo ke konci února 2017 ve výši 58,27 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 6,46 mld. Kč, tj. o 12,5 %. Inkaso DPH by mělo být v roce 2017 pozitivně ovlivněno vyšším promítnutím dopadů opatření, která byla zavedena v roce 2016. Jedná se o kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb, do které se od prosince 2016 jako první zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb. Ministerstvo financí míní, že vysoký meziroční nárůst inkasa DPH v únoru 2017 je způsoben zejména vlivem kontrolního hlášení, které zamezilo daňovým únikům. Naopak negativně se na inkasu projevilo snížení sazby DPH na stravovací služby z 21 % na 15 %. Celoroční odhadovaný pozitivní rozpočtový dopad za první fázi EET je malý s ohledem na nízkou relativní váhu těchto tržeb v celkovém maloobchodním obratu. Výraznější rozpočtový dopad zavedeného opatření EET lze očekávat až po spuštění druhé fáze od března 2017.

 

daní z příjmu fyzických osob došlo k celostátnímu inkasu ve výši 30,87 mld. Kč, což znamená oproti únoru 2016 nárůst o 2,35 mld. Kč. Na meziroční růst inkasa měla vliv zejména vysoká úroveň zaměstnanosti, vyšší růst mezd, navýšení platů ve veřejném sektoru a zvýšení minimální mzdy, která je pro rok 2017 stanovena na 11 tis. Kč a nepřímo i zavedením EET. Negativní dopad na výši inkasa bude mít v průběhu roku 2017 legislativní úprava ve věci navýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě a osvobození daně u výsluhového nároku ozbrojených složek způsobené legislativní změnou.

 

Inkaso daní z příjmů právnických osob, které zatím dosáhlo 3,03 mld. Kč, je výrazně ovlivněno platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí právnické osoby až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí. Inkaso této daně nebudou v roce 2017 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny. 

 

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za II. 2017 a 2016 (v mld. Kč)

v mld. Kč

II. 2016

II. 2017

2017/2016

Daň z přidané hodnoty

51,80

58,27

112,5

Daň z příjmů právnických osob

2,22

3,03

136,9

Daň z příjmů fyzických osob

28,52

30,87

108,2

- vybírané srážkou

2,68

2,48

92,5

- závislá činnost

25,25

27,64

109,5

- z přiznání

0,59

0,75

126,9

Daň z nemovitosti

0,16

0,14

92,4

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

31

30,5

98,4

Daňové příjmy celostátně celkem

113,7

122,81

108

Výdaje

Celkové výdaje dosáhly v únoru 2017 193,5 mld. Kč a byly o 4,4 mld. Kč, tj. o 2,3 % nad úrovní stejného období roku 2016. Meziroční růst ovlivnily zejména meziročně vyšší transfery obcím a krajům podle zákona o sociálních službách o 5,3 mld. Kč (loni první transfer proběhl až v březnu) a vyšší výdaje na důchody o 4,2 mld. Kč. Naopak meziročně nižší o 9,7 mld. Kč byly kapitálové výdaje. Výdaje na financování společných programů EU a ČR zatím dosáhly 11,2 mld. Kč, což je o 8,1 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2016.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,1 %). K 28. 2. 2017 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 86,9 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 4,8 mld. Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 4,2 mld. Kč, tj. o 6,6 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 25,1 mld. Kč a meziročně vzrostly o 6,6 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 16,7 mld. Kč. Šlo o zálohu regionálnímu školství na první dva měsíce roku ve výši 15,5 mld. Kč (v lednu 2016 to bylo 14,2 mld. Kč) a čtvrtletní zálohu soukromému školství ve výši 1,3 mld. Kč (v lednu 2016 to bylo 1,1 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 %, ke kterému došlo od 1. září 2016. 

Zdroj: Na základě údajů z Ministerstva financí
Zpracovala: Ing. Jana Chládková