02.05.2017

Plnění rozpočtů ke konci dubna 2017

Přinášíme přehled plnění rozpočtů ke konci měsíce dubna.

Ke konci dubna 2017 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 407,3 mld. Kč, celkové výdaje pak 401,0 mld. Kč a přebytek hospodaření 6,3 mld. Kč. Meziročně nižší přebytek (v dubnu 2016 vykázán přebytek rekordních 30,5 mld. Kč) výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů, které byly za první 4 měsíce roku 2017 nižší o 51,4 mld. Kč. 

Celostátní daňové příjmy

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 23,14 mld. Kč. Ke konci dubna 2017 činí 278,16 mld. Kč.

 

Celostátní inkaso DPH (na úrovni veřejných rozpočtů) bylo ke konci dubna 2017 ve výši 122,05 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 11,99 mld. Kč, tj. o 10,9 %. Inkaso DPH by v roce 2017 mělo být pozitivně ovlivněno promítnutím dopadů opatření, která byla zavedena v roce 2016 – jedná se o zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod. Výraznější celoroční rozpočtový dopad lze očekávat od druhé fáze EET. Naopak negativně se na inkasu projevilo snížení sazby DPH na stravovací služby z 21 % na 15 % v souvislosti se zavedením EET. Od začátku měsíce března také došlo ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u novin a časopisů. Meziroční nárůst inkasa snižovalo i to, že Finanční správa zadržovala meziročně nižší částku sporných nadměrných odpočtů DPH.

daní z příjmu fyzických osob došlo k celostátnímu inkasu ve výši 52,23 mld. Kč, což znamená oproti dubnu 2016 nárůst o 5,87 mld. Kč. Na meziroční růst inkasa měla vliv zejména vysoká úroveň zaměstnanosti, vyšší růst mezd v podnikatelském sektoru, navýšení platů zaměstnanců v rozpočtové sféře a zvýšení minimální mzdy, která je pro rok 2017 stanovena na 11 tis. Kč a nepřímo i zavedením EET. Negativní dopad na výši inkasa má v průběhu roku 2017 legislativní úprava ve věci navýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

 

Inkaso daní z příjmů právnických osob, které dosáhlo za 4 měsíce roku 40,76 mld. Kč, meziročně vzrostlo o 3,75 mld. Kč, tj. o 10,1 %, což dokumentuje pokračující dynamiku ekonomiky a dobré výsledky hospodaření firem. Inkaso této daně nebudou v roce 2017 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny. 

 

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za IV. 2017 a 2016 (v mld. Kč)

v mld. Kč

IV. 2016

IV. 2017

2017/2016

Daň z přidané hodnoty

110,06

122,05

110,9

Daň z příjmů právnických osob

37,01

40,76

110,1

Daň z příjmů fyzických osob

46,37

52,23

112,7

- vybírané srážkou

4,87

4,46

91,6

- závislá činnost

43,74

48,69

111,3

- z přiznání

-2,24

-0,92

41,1

Daň z nemovitosti

0,35

0,39

112,3

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

61,24

62,74

102,5

Daňové příjmy celostátně celkem

255,03

278,17

109

 

Výdaje

Celkové výdaje  v dubnu 2017 dosáhly 401,0 mld. Kč a byly o 3,9 mld. Kč, tj. o 1,0 % nad úrovní stejného období roku 2016. Růst celkových výdajů ovlivnily zejména meziročně vyšší běžné výdaje o 20,7 mld. Kč, na což působily nejvíce vyšší sociální dávky o 7,7 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 3,6 mld. Kč (zejména vliv vyšších platů ve školství). Naopak kapitálové výdaje zatím vykazují nižší čerpání o 16,7 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR zatím dosáhly 24,6 mld. Kč, což je o 11,4 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2016.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,1 %). K 30. 4. 2017 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 176,7 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 7,7 mld. Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 6,4 mld. Kč, tj. o 4,9 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 46,4 mld. Kč a meziročně vzrostly o 3,6 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 33,5 mld. Kč. Šlo o 2 zálohy regionálnímu školství na první čtyři měsíce roku ve výši 31,0 mld. Kč (v dubnu 2016 to bylo 28,5 mld. Kč) a 2 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,5 mld. Kč (v dubnu 2016 to bylo 2,2 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 %, ke kterému došlo od 1. září 2016.

 

Zdroj: Na základě údajů z Ministerstva financí

Zpracovala: Ing. Jana Chládková, Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR