20.08.2018

Plnění rozpočtu ke konci června 2018

Celkové příjmy státního rozpočtu za první polovinu roku dosáhly 688,1 mld. Kč, celkové výdaje činily 694,0 mld. Kč a schodek hospodaření byl 5,9 mld. Kč).

Příjmy státního rozpočtu 

Celkové příjmy státního rozpočtu byly pozitivně ovlivněna zejména daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení a dosáhly 599,4 mld. Kč.

Inkaso DPH činilo za prvních šest měsíců roku 2018 131,5 mld. Kč, tj. o 4,9 % více než za  stejné období loňského roku. DO výběru DPH se negativně odrazil přesun tiskovin do druhé snížené sazby a změna režimu  DPH u provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kterým nově vznikl nárok na odpočet.

Inkaso daní z příjmů právnických osob ve sledovaném období meziročně pokleslo na 64,8 mld. Kč. Inkaso této daně ovlivnila úhrada čtvrtletních a pololetních záloh na dani (splatnost 15.6.) a úhrada daně za rok 2017 u poplatníků, kteří mají povinný audit nebo jim daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce (splatnost 2.7.). Část inkasa daně z podaných a zaplacených přiznání se tak projeví až v inkasu měsíce července.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené plátci (dříve ze závislé činnosti) pozitivně ovlivnil trend pokračujícího růstu mezd ve veřejném i soukromém sektoru a zavedení elektronické evidence tržeb. Výše inkasa této daně dosáhlo při meziročním růstu o 7,9 mld. Kč 59,3 mld. Kč. Negativně výběr inkasa ovlivňují úpravy navyšující daňové zvýhodnění na druhé a další dítě, které se projevily zpětně při celoročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce. Předpokládaný celoroční negativní dopad na inkaso státního rozpočtu ve výši 1,1 mld. Kč má také nové zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě s účinností od 1. ledna 2018. Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (dříve z přiznání) znamenalo meziroční pokles o 0,5 mld. Kč z důvodu navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů. Inkaso daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou meziročně rostl o 11,5 % na 5,6 mld. Kč.

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za VI. 2017 a VI. 2018 (v mld. Kč) 

v mld. Kč

VI. 2017

VI. 2018

2018/2017 (%)

Daň z přidané hodnoty

125,33

131,48

104,90

Daň z příjmů právnických osob

65,57

64,83

98,90

Daň z příjmů fyzických osob

57,60

65,63

113,90

- vybíraná srážkou

5,01

5,59

111,50

- placená plátci

51,42

59,33

11,40

- placená poplatníky

1,17

0,72

61,30

Daň z nemovitých věcí

5,96

6,92

116,00

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

72,43

73,08

100,90

Daňové příjmy celostátně celkem

326,89

341,94

 

Zdroj: MF ČR 

 

Výdaje 

Celkové výdaje ve sledovaném období byly o 10,2 % nad úrovní stejného období roku 2017 a činily 694, 0 mld. Kč. Meziroční růst ovlivnily zejména dotace na přímé náklady základních a středních škol, výdaje na důchody a platy v ústředních orgánech státní správy vyšší, transfery obcím a krajům, příspěvkovým organizacím a podnikatelským subjektům. Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Rozpočtům ÚSC byly v rámci neinvestiční transferům učiněny výdaje ve výši101,6 mld. Kč, což je meziročně o 15,9 mld. Kč více. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji, zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství a nárůst platů nepedagogickým pracovníkům a navýšení tarifních platů pedagogickým pracovníkům o 15 % a znovu nepedagogickým pracovníkům o 10 %.

 

Ilona Masopustová na základě MF ČR