04.07.2017

Plnění rozpočtů ke konci června 2017

Ke konci června 2017 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 634,5 mld. Kč, celkové výdaje pak 629,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 4,6 mld. Kč (v červnu 2016 vykázán přebytek 40,6 mld. Kč). Meziročně horší výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za

Ke konci června 2017 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 634,5 mld. Kč, celkové výdaje pak 629,9 mld. Kč a přebytek hospodaření 4,6 mld. Kč (v červnu 2016 vykázán přebytek 40,6 mld. Kč). Meziročně horší výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za prvních 6 měsíců roku 2017 nižší o 69,0 mld. Kč.

Celostátní daňové příjmy

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 39,51 mld. Kč. Ke konci června 2017 činí 461,3 mld. Kč.

 

Celostátní inkaso DPH (na úrovni veřejných rozpočtů) bylo ke konci června 2017 ve výši 179,68 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 22,2 mld. Kč, tj. o 14,1 %. Za poslední tři měsíce roste inkaso DPH dvojciferným tempem, a to i přesto, že růst výdajů na konečnou spotřebu vlády a domácností, které zásadně ovlivňují vývoj inkasa DPH, se dle posledních odhadů za první kvartál roku 2017 pohybuje okolo 6 procent. Rozdíl mezi vyšším tempem růstu inkasa DPH a odhadovaným tempem růstu konečné spotřeby je důsledkem zavedení kontrolního hlášení a také vlivem zavedení elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod. Výše zmíněný meziroční nárůst inkasa byl zaznamenán i přesto, že negativně se na inkasu projevilo vládou zavedené snížení sazby DPH na stravovací služby z 21 % na 15 % v souvislosti se zavedením EET a také od začátku měsíce března došlo ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u novin a časopisů.

daní z příjmu fyzických osob došlo k celostátnímu inkasu ve výši 86,55 mld. Kč, což znamená oproti červnu 2016 nárůst o 8,84 mld. Kč. Na meziroční růst inkasa měla vliv zejména vysoká úroveň zaměstnanosti, vyšší růst mezd v podnikatelském sektoru, navýšení platů zaměstnanců v rozpočtové sféře a zvýšení minimální mzdy, která je pro rok 2017 stanovena na 11 tis. Kč a nepřímo i zavedením EET. Negativní dopad na výši inkasa má v průběhu roku 2017 legislativní úprava ve věci navýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

 

Inkaso daní z příjmů právnických osob, které dosáhlo za 6 měsíců roku 93,27 mld. Kč, meziročně vzrostlo o 6,57 mld. Kč, tj. o 7,6 %, což dokumentuje pokračující dynamiku ekonomiky a dobré výsledky hospodaření firem. Inkaso této daně nebudou v roce 2017 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny. 

 

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za VI. 2017 a 2016 (v mld. Kč)

v mld. Kč

VI. 2016

VI. 2017

2017/2016

Daň z přidané hodnoty

157,53

179,68

114,1

Daň z příjmů právnických osob

86,70

93,27

107,6

Daň z příjmů fyzických osob

77,71

86,55

111,4

- vybírané srážkou

7,60

7,33

96,4

- závislá činnost

69,19

77,88

112,6

- z přiznání

0,93

1,35

145,2

Daň z nemovitých věcí

7,23

7,38

102,1

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

92,63

94,41

101,92

Daňové příjmy celostátně celkem

421,8

461,29

109,36

Výdaje

Celkové výdaje  v červnu 2017 dosáhly 629,9 mld. Kč a byly o 15,1 mld. Kč, tj. o 2,5 % nad úrovní stejného období roku 2016. Růst celkových výdajů ovlivnily zejména meziročně vyšší běžné výdaje o 34,0 mld. Kč, na což působily nejvíce vyšší sociální dávky o 13,5 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 7,1 mld. Kč (zejména vliv vyšších platů ve školství). Naopak kapitálové výdaje zatím vykazují nižší čerpání o 18,9 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR zatím dosáhly 34,0 mld. Kč, což je o 15,7 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2016.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,1 %). K 30. 6. 2017 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 268,3 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 13,5 mld. Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 11,8 mld. Kč, tj. o 6,0 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 85,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7,1 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 64,9 mld. Kč. Šlo o 4 zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 62,4 mld. Kč (v červnu 2016 to bylo 57,0 mld. Kč) a 2 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,5 mld. Kč (v červnu 2016 to bylo 2,2 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 %, ke kterému došlo od 1. září 2016.

 

 

Zdroj:

Na základě údajů z Ministerstva financí

Zpracoval:

Ing. Jana Chládková, Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR