07.08.2017

Plnění rozpočtů ke konci července 2017

Ke konci července 2017 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 737,3 mld. Kč, celkové výdaje pak 712,3 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,0 mld. Kč (v červenci 2016 vykázán přebytek 75,6 mld. Kč). Meziročně horší výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly

Ke konci července 2017 celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 737,3 mld. Kč, celkové výdaje pak 712,3 mld. Kč a přebytek hospodaření 25,0 mld. Kč (v červenci 2016 vykázán přebytek 75,6 mld. Kč). Meziročně horší výsledek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů (FM), které byly za prvních 7 měsíců roku 2017 nižší o 76,7 mld. Kč.

Celostátní daňové příjmy

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ a pojistného na veřejné zdravotní pojištění) jsou na úrovni veřejných rozpočtů vyšší o 39,85 mld. Kč. Ke konci července 2017 činí 539,84 mld. Kč.

 

Celostátní inkaso DPH (na úrovni veřejných rozpočtů) bylo ke konci července 2017 ve výši 219,79 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 22,17 mld. Kč, tj. o 11,2 %. Za poslední čtyři měsíce roste inkaso DPH dvojciferným tempem, a to i přesto, že růst výdajů na konečnou spotřebu vlády a domácností, které zásadně ovlivňují vývoj inkasa DPH, se dle posledních odhadů za první kvartál roku 2017 pohybuje okolo 6 procent. Rozdíl mezi vyšším tempem růstu inkasa DPH a odhadovaným tempem růstu konečné spotřeby je důsledkem zavedení kontrolního hlášení a také vlivem zavedení elektronické evidence tržeb (EET), do které se od prosince 2016 v první fázi zapojili podnikatelé v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a ve druhé fázi od 1. března 2017 také maloobchod a velkoobchod. Výše zmíněný meziroční nárůst inkasa byl zaznamenán i přesto, že negativně se na inkasu projevilo vládou zavedené snížení sazby DPH na stravovací služby z 21 % na 15 % v souvislosti se zavedením EET a také od začátku měsíce března došlo ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 % u novin a časopisů.

daní z příjmu fyzických osob došlo k celostátnímu inkasu ve výši 103,8 mld. Kč, což znamená oproti červenci 2016 nárůst o 10,71 mld. Kč. Na meziroční růst inkasa měla vliv zejména vysoká úroveň zaměstnanosti, vyšší růst mezd v podnikatelském sektoru, navýšení platů zaměstnanců v rozpočtové sféře a zvýšení minimální mzdy, která je pro rok 2017 stanovena na 11 tis. Kč a nepřímo i zavedením EET. Negativní dopad na výši inkasa má v průběhu roku 2017 legislativní úprava ve věci navýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě.

 

Inkaso daní z příjmů právnických osob, které dosáhlo za 7 měsíců roku 96,97 mld. Kč, meziročně vzrostlo o 3,30 mld. Kč, tj. o 3,5 %, což potvrzuje příznivý ekonomický vývoj. Inkaso této daně nebudou v roce 2017 ovlivňovat žádné další výraznější legislativní změny. 

 

Tab.: Porovnání celostátního inkasa sdílených daní za VII. 2017 a 2016 (v mld. Kč)

v mld. Kč

VII. 2016

VII. 2017

2017/2016

Daň z přidané hodnoty

197,62

219,79

111,2

Daň z příjmů právnických osob

93,66

96,97

103,5

Daň z příjmů fyzických osob

93,09

103,80

111,5

- vybírané srážkou

9,23

8,96

97,0

- závislá činnost

82,23

92,69

112,7

- z přiznání

1,62

2,15

132,2

Daň z nemovitých věcí

7,35

7,51

102,1

Ostatní nesdílené daně (spotřební, majetkové)

108,26

111,78

103,25

Daňové příjmy celostátně celkem

499,98

539,85

108,00

Výdaje

Celkové výdaje v červenci 2017 dosáhly 712,3 mld. Kč a byly o 25,5 mld. Kč, tj. o 3,7 % nad úrovní stejného období roku 2016. Růst celkových výdajů ovlivnily zejména meziročně vyšší běžné výdaje o 40,8 mld. Kč, na což působily nejvíce vyšší sociální dávky o 10,6 mld. Kč a vyšší neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 9,5 mld. Kč (zejména vliv vyšších platů ve školství). Naopak kapitálové výdaje zatím vykazují nižší čerpání o 15,2 mld. Kč. Výdaje na financování společných programů EU a ČR zatím dosáhly 39,6 mld. Kč, což je o 12,2 mld. Kč méně než ve stejném období roku 2016.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 mld. Kč, což představuje o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2016 (z toho plánovaný meziroční růst důchodů činí 3,1 %). K 31. 7. 2017 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 305,4 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 10,6 mld. Kč. Na tom se podílely zejména výdaje na důchody s růstem o 9,0 mld. Kč, tj. o 3,9 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 90,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 9,5 mld. Kč. Na jejich výši se podílely především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 66,3 mld. Kč. Šlo o 4 zálohy regionálnímu školství na osm měsíců roku ve výši 62,6 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 57,0 mld. Kč) a 3 čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 3,8 mld. Kč (v červenci 2016 to bylo 3,4 mld. Kč). V meziročním nárůstu se plně promítá zvýšení platů pracovníkům pedagogickým o 8 % a nepedagogickým o 5 %, ke kterému došlo od 1. září 2016 a také již částečně zvýšení platů nepedagogickým pracovníkům od 1. července 2017 o 9,4 %.

 

 

Zdroj:

Na základě údajů z Ministerstva financí                                                                                                             

Zpracoval:

Ing. Jana Chládková, Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR