10.10.2017

Obcemi zřizované a provozované vodohospodářské společnosti nemohou zahrnovat benefity pro zaměstnance v podobě penzijního připojištění a životního pojištění do cen vody

To je stanovisko Ministerstva financí ČR v otázce uznatelnosti ekonomicky oprávněných nákladů. Svaz se bude nadále v této problematice angažovat a usilovat o jeho změnu ve prospěch českých obcí.

To je stanovisko Ministerstva financí ČR v otázce uznatelnosti ekonomicky oprávněných nákladů.

Členské obce se na Svaz města a obcí ČR (dále také „Svaz“) stále častěji obraceli s dotazem, zda je možné obcím jakožto vlastníkům nebo provozovatelů vodohospodářské infrastruktury (zejm. vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod) uznávat jimi vynakládané finanční prostředky pro příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření zaměstnancům jako ekonomicky oprávněný náklad.

Svaz se v této věci dotázal na výklad Ministerstva financí ČR (dále také „MF“), které uvedlo, že kontrolní pracovníci Ministerstva financí budou v rámci cenové kontroly při posuzování všech jednotlivých nákladových položek aplikovat pravidlo, které říká, že nelze uznat zejména náklady neúčelně vynaložené v rozporu s principem péče řádného hospodáře. Dále MF dodalo, že „pokud však jde o otázku zahrnutí těchto benefitů jako nákladů do ceny pro vodné a stočné, je nutno vycházet z toho, že tyto ceny podléhají regulaci formou věcného usměrňování cen a do jejich kalkulace lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk ve smyslu zákona o cenách. (…) Motivace zaměstnavatelů k vytváření příznivých podmínek pro zaměstnance či obecná podpora soukromého penzijního připojištění či životního pojištění je zcela mimo působnost i základní účely sledované touto normou. (…) Názor, že příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění nelze uznávat jako ekonomicky oprávněný náklad, zastávají i další regulátoři. Tento postoj je podpořen také soudní judikaturou, která považuje tyto příspěvky za „určitý nadstandard, poskytovaný zaměstnanci z vlastní vůle zaměstnavatele pro motivaci zaměstnance, a nikoliv za běžný náklad“. (Dopis ministra financí Ing. Ivana Pilného adresovaný předsedkyni Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství).

Svaz měst a obcí České republiky se bude nadále v této problematice angažovat a usilovat o jeho změnu ve prospěch českých obcí.


Ilona Masopustová, SMO ČR