07.11.2018

Nucený odkup akcií České spořitelny a výplata protiplnění

Valnou hromadou České spořitelny bylo dne 3.10.2018 rozhodnuto o nuceném odkupu akcií společností Erste Group Bank AG. Obce, které tyto akcie vlastní, si musí co nejdříve zajistit jejich výplatu. 

Valnou hromadou České spořitelny bylo dne 3.10.2018 rozhodnuto o nuceném odkupu akcií společností Erste Group Bank AG. Informace lze nalézt zde. Obce, které tyto akcie vlastní, si musí co nejdříve zajistit jejich výplatu. Pokyn pro výplatu protiplnění je ke stažení níže, stejně jako formulář k oznámení bankovního účtu pro výplatu právnické osobě. Ve formuláři je nutné vyplnit veškeré údaje (tj. údaje o osobě oprávněné k výplatě protiplnění a údaje o bankovním účtu oprávněné osoby pro platbu v rámci ČR popřípadě mimo ČR). Podpis na formuláři musí být úředně ověřen a formulář musí být doručen (se všemi případnými přílohami) na adresu Komerční banky: Komerční banka, a.s., Custody Settlement and Issuers Services, Praha 1, Václavské náměstí 42, PSČ 114 07, a to  obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž na obálce musí být uvedeno „CSAS - Výplata protiplnění“. V případě, že je akcionář obcí v České republice, je nutné, aby formulář splňoval rovněž tyto náležitosti:

  1. formulář musí být za obec podepsán starostou obce oprávněným zastupovat obec navenek;
  2. formulář musí být opatřen oficiálním razítkem obce; a
  3. k formuláři musí být připojen originál nebo úředně ověřená kopie usnesení příslušného orgánu obce o volbě starosty do funkce

 

Zdroj: Česká spořitelna a.s.