21.06.2017

MV: Obce musí vydat vyhlášku o místním poplatku pro připojení na vodovod či kanalizaci v roce, kdy došlo ke kolaudaci

Upozorňujeme, že od 1. července 2017 lze vydat obecně závaznou vyhlášku nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace. Do 30. června 2017 bude ministerstvo akceptovat ty vyhlášky, které zavedly poplatek ve lhůtě do jednoho roku od momentu zhodnocení stavebních pozemků. U ostatních vyhlášek vydaných s delším časovým odstupem vznikají pochybnosti o zavedení poplatku.

Ministerstvo vnitra na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 7Af3/2012 – 49, který rozhodl o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru, jímž byl vyměřen místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace zavedený obecně závaznou vyhláškou (OZV) několik let po kolaudaci stavby vodovodu, vydalo informaci, jak správně při vydávání OZV mají obce postupovat.

Městský soud reagoval na nesprávnou praxi ze strany obcí při vydávání vyhlášek. Obce velmi často vydávaly OZV a zaváděly místní poplatek s velkým časovým odstupem od kolaudace vodovodu či kanalizace, což mohlo vést k narušení právní jistoty vlastníků zhodnocených stavebních pozemků, kteří se proti MP odvolávali.

Novela zákona o místních poplatcích (byla součástí daňového balíčku, který vyšel 16. 6. 2017 ve Sbírce jako zákon č. 170/2017) od 1. července upravila ustanovení týkající se výše uvedeného místního poplatku. Zákon o místních poplatcích účinný do 30. června 2017 totiž neříká, kdy má obec vyhlášku vydat, zda před samotným zhodnocením pozemku nebo až po jeho realizaci. Ministerstvo vnitra zastává názor, že poplatek je možné zavést pouze v souvislosti s konkrétním zhodnocením stavebních pozemků, tzn. s konkrétní kolaudací stavby vodovodu či kanalizace, a proto akceptovalo, pokud byl poplatek zaveden do jednoho roku po kolaudaci stavby.

Nově však od 1. července 2017 lze vydat obecně závaznou vyhlášku nejpozději v kalendářním roce, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí pro stavbu vodovodu nebo kanalizace. Do 30. června 2017 bude ministerstvo akceptovat ty vyhlášky, které zavedly poplatek ve lhůtě do jednoho roku od momentu zhodnocení stavebních pozemků. U ostatních vyhlášek vydaných s delším časovým odstupem vznikají pochybnosti o zavedení poplatku.

Ministerstvo vnitra také připomnělo postup při stanovení sazby místního poplatku, resp. stanovení maximální výše sazby dle nové oceňovací vyhlášky, o kterém jsme informovali na konci ledna t.r. v tomto článku.

Celé znění informace MV ČR ke stažení níže. 

Ing. Jana Chládková,
Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí ČR