05.10.2018

Hospodaření obcí v roce 2018 a výhled na rok 2019

Podle aktuálních dat Ministerstva financí města a obce za první polovinu roku 2018 hospodařily s celkovými příjmy ve výši 160,4 mld. Kč, celkovými výdaji ve výši 134,7 mld. Kč a přebytkem rozpočtového hospodaření 25,7 mld. Kč.

Podle aktuálních dat Ministerstva financí města a obce za první polovinu roku 2018 hospodařily s celkovými příjmy ve výši 160,4 mld. Kč, celkovými výdaji ve výši 134,7 mld. Kč a přebytkem rozpočtového hospodaření 25,7 mld. Kč. Vlastní příjmy obcí činily 132,3 mld. Kč. Meziročně byl zaznamenán nárůst o 10,2 mld. Kč na straně daňových příjmů, jejichž celkový objem dosáhl 112,9 mld. Kč. Kapitálové příjmy byly na identické úrovni jako v tomtéž období loňského roku. Nedaňové příjmy dosahovaly 16,2 mld. Kč. Rozpočty obcí přijaly 28,1 mld. Kč v kapitole transferů, jejíž rozhodující část činily neinvestiční transfery. Kapitola investičních transferů byla posílena na 4,2 mld. Kč. Bilance stavu na bankovních účtech byla jako v minulých letech kladná a dosahovala 162,3 mld. Kč. Oproti loňskému roku stouply běžné (107,0 mld. Kč) i kapitálové (27,7 mld. Kč) výdaje.
V současné době se nacházíme v období příprav obecních rozpočtů na příští rok. Ministerstvo financí vydalo aktualizovanou vyhlášku o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, a proto je vydaná i aktualizovaná kalkulačka předpokládaných daňových výnosů obce v roce 2019. Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů doporučujeme uvedené hodnoty z kalkulačky RUD považovat za maximum možného, resp. počítat s údaji o 5 % nižšími.
V souvislosti s přípravou rozpočtů měst a obcí na rok 2019 je pro členské obce Svazu měst a obcí ČR rovněž důležitá informace, že na XVI. mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR bylo schváleno navýšení členských příspěvků. Členský příspěvek se stanovuje dvousložkově, a to z pevné a variabilní části. Výše pevné části členského příspěvku je pro člena Komory obcí (obce a městyse) 2.200,- Kč, člena Komory měst 5.000,- Kč a pro člena Komory statutárních měst 10.000,- Kč. Variabilní část členského příspěvku dosahuje výše 3,- Kč za obyvatele. Variabilní části členského příspěvku bude valorizovaná o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa každý kalendářní rok počínaje rokem 2020.